spoon

BALA TRIPURA SUNDARI ASHTOTHRAM

Comments (7) | Tuesday, January 26, 2010

BALA TRIPURA SUNDARI ASHTOTHRAM

1.Om Kalyanyai Namaha
2.Om Tripurayai Namaha
3.Om Balayai Namaha
4.Om Mayayai Namaha
5.Om Tripura Sundaryai Namaha
6.Om Sundaryai Namaha
7.Om Soubhagya Vatyai Namaha
8.Om Kleemkaryai Namaha
9.Om Sarva Mangalayai Namaha
10.Om Hreemkayai Namaha
11.Om Skanda Jananyai Namaha
12.Om Parayai Namaha
13.Om Pamcha Dasha Ksharyai Namaha
14.Om Trilokyai Namaha
15.Om Mohana Deeshayai Namaha
16.Om Sarveshvaryai Namaha
17.Om Sarva Rupinyai Namaha
18.Om Sarva Samkshobhinyai Namaha
19.Om Purnayai Namaha
20.Om Nava Mudreshvaryai Namaha
21.Om Shivayai Namaha
22.Om Ananga Kusumayai Namaha
23.Om Khyatayai Namaha
24.Om Anamgayai Namaha
25.Om Bhuva Neshvaryai Namaha
26.Om Japyayai Namaha
27.Om Stavyayai Namaha
28.Om Shrutyai Namaha
29.Om Nityayai Namaha
30.Om Nitya Klinnayai Namaha
31.Om Amru Todbha Bhavayai Namaha
32.Om Mohinyai Namaha
33.Om Paramayai Namaha
34.Om Aananda Dayai Namaha
35.Om Om Kameshyai Namaha
36.Om Tarunayai Namaha
37.Om Kalayai Namaha
38.Om Kala Vatyai Namaha
39.Om Bhaga Vatyai Namaha
40.Om Padma Raga Kireetinyai Namaha
41.Om Sougamdinyai Namaha
42.Om Saridvenyai Namaha
43.Om Mantrinyai Namaha
44.Om Mantra Rupinyai Namaha
45.Om Tatvatrayai Namaha
46.Om Tatva Mayai Namaha
47.Om Siddhayai Namaha
48.Om Tripura Vasinyai Namaha
49.Om Shriyai Namaha
50.Om Matyai Namaha
51.Om Maha Devyai Namaha
52.Om Koulinyai Namaha
53.Om Para Devatayai Namaha
54.Om Kaivalya Rekhayai Namaha
55.Om Vashinyai Namaha
56.Om Sarve Sharyai Namaha
57.Om Sarva Matrukayai Namaha
58.Om Vishnu Svashre Yase Namaha
59.Om Deva Matre Namaha
60.Om Sarva Sampatpra Daeinyai Namaha
61.Om Kimkaryai Namaha
62.Om Matre Namaha
63.Om Geervanyai Namaha
64.Om Sura Pana Modinyai Namaha
65.Om Aadha Rayai Namaha
66.Om Hita Patni Kaya Namaha
67.Om Svadhi Shtana Samashrayayai Namaha
68.Om Ana Hatabja Nilayayai Namaha
69.Om Mani Pura Samashrayayai Namaha
70.Om Agynayai Namaha
71.Om Padma Sana Seenayai Namaha
72.Om Vishuddha Sdhala Samsdhitayai Namaha
73.Om Ashta Trimshatkala Muryai Namaha
74.Om Sugha Mnayai Namaha
75.Om Charu Madya Mayai Namaha
76.Om Yoge Shvaryai Namaha
77.Om Muni Dyeyayai Namaha
78.Om Para Bramha Svarupinyai Namaha
79.Om Chaturbha Jayai Namaha
80.Om Chandra Chudayai Namaha
81.Om Purana Gama Rupinyai Namaha
82.Om Aiem Kara Radayai Namaha
83.Om Maha Vidyayai Namaha
84.Om Pancha Pranava Rupinyai Namaha
85.Om Bhute Shvaryai Namaha
86.Om Bhuta Mayai Namaha
87.Om Pancha Shadvarna Rupinyai Namaha
88.Om Shoda Shanya Samaha Bhushayai Namaha
89.Om Kamakshmai Namaha
90.Om Dasha Matru Kayai Namaha
91.Om Aadhara Shakyai Namaha
92.Om Tarunyai Namaha
93.Om Lakshmai Namaha
94.Om Tripura Bhairavyai Namaha
95.Om Shambhavyai Namaha
96.Om Sachidanandayai Namaha
97.Om Sachidananda Rupinyai Namaha
98.Om Mamgalya Daeinyai Namaha
99.Om Manyayyai Namaha
100.Om Sarva Mangala Karinyai Namaha
101.Om Yoga Lakshmai Namaha
102.Om Bhoga Lakshmai Namaha
103.Om Rajya Lakshmai Namaha
104.Om Trikona Gayai Namaha
105.Om Sarva Soubhagya Sampannayai Namaha
106.Om Sarva Sampatti Dayeinyai Namaha
107.Om Nava Kona Pura Vasayai Namaha
108.Om Bindutraya Samanvitayai Namaha


Read More......

SARASWATHI ASHTROTRAM

Comments (0) |

               Click to listen SARASWATHI ASHTROTRAMSARASWATHI ASHTROTRAM

1.Om Saraswatyai Namaha
2.Om Mahaabhadraayai Namaha
3.Om Mahaamaayaayai Namaha
4.Om Varapradaayai Namaha
5.Om Shriipradaayai Namaha
6.Om Padmanilayaayai Namaha
7.Om Padmaaxyai Namaha
8.Om Padmavaktrakaayai Namaha
9.Om Shivaanujaayai Namaha
10.Om Pustakabhrite Namaha
11.Om Gyaanamudraayai Namaha
12.Om Ramaayai Namaha
13.Om Paraayai Namaha
14.Om Kaamaruupaayai Namaha
15.Om Mahaavidyaayai Namaha
16.Om Mahaapaataka naashinyai Namaha
17.Om Mahaashrayaayai Namaha
18.Om Maalinyai Namaha
19.Om Mahaabhogaayai Namaha
20.Om Mahaabhujaayai Namaha
21.Om Mahaabhaagaayai Namaha
22.Om Mahotsaahaayai Namaha
23.Om DivyaaNgaayai Namaha
24.Om Suravanditaayai Namaha
25.Om Mahaakaalyai Namaha
26.Om Mahaapaashaayai Namaha
27.Om Mahaakaaraayai Namaha
28.Om Mahaankushaayai Namaha
29.Om Piitaayai Namaha
30.Om Vimalaayai Namaha
31.Om Vishvaayai Namaha
32.Om Vidyunmaalaayai Namaha
33.Om VaishhNavyai Namaha
34.Om Chandrikaayai Namaha
35.Om Chandravadanaayai Namaha
36.Om Chandralekhaavibhuushhitaayai Namaha
37.Om Saavityai Namaha
38.Om Surasaayai Namaha
39.Om Devyai Namaha
40.Om Divyaalankaarabhuushhitaayai Namaha
41.Om Vaagdevyai Namaha
42.Om Vasudaayai Namaha
43.Om Tiivraayai Namaha
44.Om Mahaabhadraayai Namaha
45.Om Mahaabalaayai Namaha
46.Om Bhogadaayai Namaha
47.Om Bhaaratyai Namaha
48.Om Bhaamaayai Namaha
49.Om Govindaayai Namaha
50.Om Gomatyai Namaha
51.Om Shivaayai Namaha
52.Om Jatilaayai Namaha
53.Om Vindhyaavaasaayai Namaha
54.Om Vindhyaachalaviraajitaayai Namaha
55.Om Chandikaayai Namaha
56.Om VaishhNavyai Namaha
57.Om Braahmayai Namaha
58.Om BrahmaGYaanaikasaadhanaayai Namaha
59.Om Saudaamanyai Namaha
60.Om Sudhaamuurtyai Namaha
61.Om Subhadraayai Namaha
62.Om Surapuujitaayai Namaha
63.Om Suvaasinyai Namaha
64.Om Sunaasaayai Namaha
65.Om Vinidraayai Namaha
66.Om Padmalochanaayai Namaha
67.Om Vidyaaruupaayai Namaha
68.Om Vishaalaaxyai Namaha
69.Om Brahmajaayaayai Namaha
70.Om Mahaaphalaayai Namaha
71.Om Trayiimuurtaye Namaha
72.Om Trikaalagyaayai Namaha
73.Om Trigunaayai Namaha
74.Om Shaastraruupinyai Namaha
75.Om ShaMbhaasurapramathinyai Namaha
76.Om Shubhadaayai Namaha
77.Om Svaraatmikaayai Namaha
78.Om Raktabiijanihantryai Namaha
79.Om Chaamundaayai Namaha
80.Om Ambikaayai Namaha
81.Om MundakaayapraharaNaayai Namaha
82.Om Dhuumralochanamadanaayai Namaha
83.Om Sarvadevastutaayai Namaha
84.Om Saumyaayai Namaha
85.Om Suraasura namaskritaayai Namaha
86.Om Kaalaraatryai Namaha
87.Om Kalaadharaayai Namaha
88.Om Ruupasaubhaagyadaayinyai Namaha
89.Om Vaagdevyai Namaha
90.Om Varaarohaayai Namaha
91.Om Vaaraahyai Namaha
92.Om Vaarijaasanaayai Namaha
93.Om ChitraaMbaraayai Namaha
94.Om Chitragandhaayai Namaha
95.Om Chitramaalyavibhuushhitaayai Namaha
96.Om Kaantaayai Namaha
97.Om Kaamapradaayai Namaha
98.Om Vandyaayai Namaha
99.Om Vidyaadharasupuujitaayai Namaha
100.Om Shvetaananaayai Namaha
101.Om Niilabhujaayai Namaha
102.Om Chaturvargaphalapradaayai Namaha
103.Om Chaturaanana saamraajyaayai Namaha
104.Om Raktamadhyaayai Namaha
105.Om Niranjanaayai Namaha
106.Om Ha.nsaasanaayai Namaha
107.Om NiilajaNghaayai Namaha
108.Om BrahmavishhNushivaatmikaayai Namaha


Read More......

NAVAGRAHA STOTRAMS

Comments (0) |

                     Click here for video of NAVAGRAHA STOTRAMSNAVAGRAHA STOTRAMS

Adityaya Sommaya Mangalaya Budhayacha
Guru Shukra Shani Grasya Raahave Ketave Namaha


Ravi
Japaa Kusuma Sankasham Kaashya Peyam Maha Dyutim
Tamo Arim Sarva Paapa Ghnam Pranatosmi Divaa Karam


Chandra
Dadhi Shankha Tusha Raabham Kshiiro Dhaarnava Sambhavam
Namaami Shashinam Somam Shambor Mukuta Bhushanam


Kuja
Dharani Garbha Sambhuutam Vidyut Kanti Samaprabham
Kumaram Shakti Hastam Cha Mangalam Prana Maamyaham


Budha
Priyangu Kalikaa Shyamam Rupenaa Pratimam Budham
Sowmyam Sowmya Guno Petam Tam Budham Prana Maamyaham


Jupiter
Devanaam Cha Rishii Namcha Gurum Kanchana Sannibham
Buddhi Bhuutam Trilo Kesham Tam Namami Bruha Spatim


Sukra
Hima Kunda Mruna Labham Daityanam Paramam Gurum
Sarva Shastra Pravak Taram Bhar Gavam Prana Maamyaham


Shani
Neelaanjana Sama Bhasam Ravi Putram Yama Grajam
Chhaya Martanda Sambhutam Tam Namaami Shanaish Charam


Rahu
Ardha Kaayam Mahaa Viiryan Chandraa Ditya Vimardhanam
Sinhi Kaagarbha Sambhutam Tam Rahum Prana Maamyaham


Ketu
Palasha Pushpa Sankaasham Taarakaa Graha Mastakam
Rowdram Rowdraa Tmakam Ghoram Tam Ketum Prana Maamyaham


Read More......

SLOKAS FOR NAVA GRAHAS

Comments (0) |

Ravi
Bhaskaraya Vidmahe Mahadutyathikaraya Deemahi Tanmo Aditya Prachodayat

Chandra
Padma Dwajaya Vidmahe Hemaroopaya Deemahi Tanmaspoma Prachodayat

Kuja
Seera Dwajaya Vidmahe Vittahastaya Deemahi Tanmo Bhowma Prachodayat

Bhudha
Rowgineyaya Vidmahe Chandraputraya Deemahi Tanmo Bhada Prachodayat

Guru
Vrushba Dwajaya Vidmahe Grunihastaya Deemahi Tanmo Guru Prachodayat

Sukra
Tatpurushaya Vidmahe Swetavarnaya Deemahi Tannasukra Prachodayat

Sani
Kaka Dwajaya Vidmahe Khadgahastaya Deemahi Tanmo Manta Prachodayat

Rahu
Nakadwajaya Vidmahe Padmahastaya Deemahi Tanmo Rahu Prachodayat

Ketu
Aswadwajaya Vidmahe Soolahastaya Deemahi Tannuketu Prachodayat


Read More......

GURU ASTHAKAM

Comments (0) |

                          Click here for video of GURU ASTHAKAM

               

GURU ASTHAKAM

Sareeram Suroopam Thadha Va Kalathram Yasacharu Chithram Dhanam Meru Thulyam
Gurorangri Padme Manaschenna Lagnam Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim 1


Kalathram Dhanam Puthrapothradhi Sarvam Gruham Bandhavam Sarvamethadhi Jatham
Gurorangri Padme Manaschenna Lagnam Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim 2


Shadangadhi Vedo Mukhe Sasra Vidhya Kavithwadhi Gadhyam Supadhyam Karothi
Gurorangri Padme Manaschenna Lagnam Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim 3


Videseshu Manya Swadeseshu Danya Sadachara Vrutheshu Matho Na Cha Anya
Gurorangri Padme Manaschenna Lagnam Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim 4


Kshma Mandale Bhoopa Bhoopala Vrundai Sada Sevitham Yasya Padaravindam
Gurorangri Padme Manaschenna Lagnam Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim 5


Yaso Me Gatham Bikshu Dana Prathapa Jagadwathu Sarvam Kare Yah Prasdath
Gurorangri Padme Manaschenna Lagnam Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim 6


Na Bhoge Na Yoge Na Vaa Vajirajou Na Kantha Sukhe Naiva Vitheshu Chitham
Gurorangri Padme Manaschenna Lagnam Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim 7


Anarghani Rathnani Mukthani Samyak Samalingitha Kamini Yamineeshu
Gurorangri Padme Manaschenna Lagnam Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim Thatha Kim 8


Phalasruthi
Guror Ashtakam Ya Padeth Punya DehiYathir Bhoopathir Brahmacharee Cha Gehi
Labeth Vanchithartham Padam Brahma SamgnamGuruor Uktha VakyeMano Yasya Lagnam


Read More......

DAKSHINA MOORTHY SLOKAM (GURAVE SARVE)

Comments (0) |

Gurave Sarvalokanam Bhishaje Bhavaroginam
Nithye Sarvadhiyanaam Dakshina Moorthaye Namahah


Read More......

AYYAPA SWAMI ASHTOTHRAM

Comments (0) |

1.Om Mahashasthre Namah
2.Om Shilpashasthre Namah
3.Om Lokhashasthre Namah
4.Om Mahabalaya Namah
5.Om Dharmashasthre Namah
6.Om Veerashasthre Namah
7.Om Kalashasthre Namah
8.Om Mahojhase Namah
9.Om Gajadeepaya Namah
10.Om Angapathe Namah
11.Om Vyagrapathe Namah
12.Om Mahadhyuthaye Namah
13.Om Ganadhyakshaye Namah
14.Om Mahaguna Ganaye Namah
15.Om Agraganyaye Namah
16.Om Nakshatradepaya Namah
17.Om Chandraroopaya Namah
18.Om Varahakaya Namah
19.Om Durvashyamaya Namah
20.Om Maharoopaya Namah
21.Om Rigveda Roopaya Namah
22.Om Kruradhrustaye Namah
23.Om Anamaayaya Namah
24.Om Thrinethraya Namah
25.Om Utpalakaraya Namah
26.Om Kalanthakaya Namah
27.Om Naradeepaya Namah
28.Om Dakshayagna Nashakaya Namah
29.Om Kalhara Kusuma Priyaya Namah
30.Om Madhanaya Namah
31.Om Madhava Suthaya Namah
32.Om Mandara Kusuma Priyaya Namah
33.Om Madhalasaya Namah
34.Om Veerashasthre Namah
35.Om Mahasarpa Veebushanaya Namah
36.Om Mahasuraya Namah
37.Om Mahadheeraya Namah
38.Om Mahapapa Veenashakaya Namah
39.Om Asiasthaya Namah
40.Om Sharadharaya Namah
41.Om Halahaladhara Sutaya Namah
42.Om Agni Nayanaya Namah
43.Om Arjuna Patheye Namah
44.Om Ananghamadhana Turaya Namah
45.Om Dustha Grahade Paya Namah
46.Om Sastre Namah
47.Om Sishtarakshana Deekshitaya Namah
48.Om Rajarajarchi Taya Namah
49.Om Rajasekaraya Namah
50.Om Rajasotamaya Namah
51.Om Manjuleshaya Namah
52.Om Vararuchaye Namah
53.Om Varadaya Namah
54.Om Vayu Vahanaya Namah
55.Om Vajranghaya Namah
56.Om Vishnuputhraya Namah
57.Om Khadghapanaye Namah
58.Om Balodyathaya Namah
59.Om Triloka Gyanaya Namah
60.Om Adi Balaya Namah
61.Om Kasthuri Tilakamchithaya Namah
62.Om Pushkaraya Namah
63.Om Purna Davalaya Namah
64.Om Purna Veshaya Namah
65.Om Krupalayaya Namah
66.Om Pasha Hasthaya Namah
67.Om Bhaya Pahaya Namah
68.Om Omkara Roopaya Namah
69.Om Papaghnya Namah
70.Om Pashanda Rudera Shanaya Namah
71.Om Pancha Pandva Samrakshakaya Namah
72.Om Parapapa Vinashakaya Namah
73.Om Pancha Vaktra Kumaraya Namah
74.Om Panch Akrshara Parayanaya Namah
75.Om Panditaya Namah
76.Om Sreedhara Suthaya Namah
77.Om Nyayaya Namah
78.Om Kavachine Namah
79.Om Kavina Madhi Pathaye Namah
80.Om Kandha Yajushe Namah
81.Om Tarpana Priyaya Namah
82.Om Shyama Roopaya Namah
83.Om Navya Dhanyaya Namah
84.Om Satsamtha Pavi Nashakaya Namah
85.Om Vyaghra Charma Dharaya Namah
86.Om Shooline Namah
87.Om Krupalave Namah
88.Om Venu Vadhanaya Namah
89.Om Khambu Khantaya Namah
90.Om Keerita Divi Bushitaya Namah
91.Om Dhur Jathaye Namah
92.Om Veerya Nilayaya Namah
93.Om Veraya Namah
94.Om Verendra Vandithaya Namah
95.Om Vishwaroopaya Namah
96.Om Veerapathaye Namah
97.Om Vividhardha Phala Pradhaya Namah
98.Om Maharoopaya Namah
99.Om Chathurbahave Namah
100.Om Para Pasha Vimochakaya Namah
101.Om Naga Kundaladharaya Namah
102.Om Rathna Keerethaya Namah
103.Om Jatadharaya Namah
104.Om Naga Lamkara Samyukthaya Namah
105.Om Nanarathna Vibushita Dehaya Namah
106.Om Purnambha Samethaya Namah
107.Om Pushkalamba Samethaya Namah
108.Om Hara Hara Puthraya Namah


Read More......

ANNAPURNA ASHTOTHRAM

Comments (2) |


ANNAPURNA ASHTOTHRAM

1.Om Annapurnayai Namah
2.Om Shivayai Namah
3.Om Devyai Namah
4.Om Bheemayai Namah
5.Om Pushtyai Namah
6.Om Sarsvatyai Namah
7.Om Sarvagynayai Namah
8.Om Parvatyai Namah
9.Om Durgayai Namah
10.Om Sharvanyai Namah
11.Om Shivavallabhayai Namah
12.Om Vedavedyayai Namah
13.Om Mahavidyayai Namah
14.Om Vidyadatyai Namah
15.Om Visharadayai Namah
16.Om Kumaryai Namah
17.Om Tripurayai Namah
18.Om Balayai Namah
19.Om Lakshmyai Namah
20.Om Bhayaharinyai Namah
21.Om Bhavanyai Namah
22.Om Vishnujananyai Namah
23.Om Bramhadijananyai Namah
24.Om Ganesha Jananyai Namah
25.Om Shakyai Namah
26.Om Kumarajananyai Namah
27.Om Shubhayai Namah
28.Om Bhogapradayai Namah
29.Om Bhagavatyai Namah
30.Om Bhaktabheeshtapradayeinyai Namah
31.Om Bhavarogagarayai Namah
32.Om Bhavyayai Namah
33.Om Shubrayai Namah
34.Om Paramamangalayai Namah
35.Om Bhavanyai Namah
36.Om Chamchalayai Namah
37.Om Gaoryai Namah
38.Om Charuchandrakaladharayai Namah
39.Om Vishalaksyai Namah
40.Om Vishamatayai Namah
41.Om Vishavandyayai Namah
42.Om Vilasinyai Namah
43.Om Aaryayai Namah
44.Om Kalyananilayayai Namah
45.Om Rudranyai Namah
46.Om Kamalasanayai Namah
47.Om Shubhapradayai Namah
48.Om Shubhayai Namah
49.Om Anantayai Namah
50.Om Mattapeenapayodharayai Namah
51.Om Ambayai Namah
52.Om Samharamadhanyai Namah
53.Om Mrudanyai Namah
54.Om Sarvamangalayai Namah
55.Om Vishnu Samgelitayai Namah
56.Om Sidhayai Namah
57.Om Bramhanyai Namah
58.Om Surasevitayai Namah
59.Om Paramanamdadayai Namah
60.Om Shantyai Namah
61.Om Paramanandarupinyai Namah
62.Om Paramananda Jananyai Namah
63.Om Parananda Pradayai Namah
64.Om Paropakara Niratayai Namah
65.Om Paramayai Namah
66.Om Bhaktavatsalayai Namah
67.Om Purnachandrabhavadanayai Namah
68.Om Purnachandanibhamshukayai Namah
69.Om Shubhalakshana Sampannayai Namah
70.Om Shubhasaobhagyanilayayai Namah
71.Om Shubhadayai Namah
72.Om Ratipriyayai Namah
73.Om Chandikayai Namah
74.Om Chandamadanayai Namah
75.Om Chandadarpanivarinyai Namah
76.Om Martandanayanayai Namah
77.Om Sadvyai Namah
78.Om Chandragninayanayai Namah
79.Om Satyai Namah
80.Om Pundareekaharayai Namah
81.Om Purnayai Namah
82.Om Punyadayai Namah
83.Om Punyarupinyai Namah
84.Om Mayateetayai Namah
85.Om Shreshtamayayai Namah
86.Om Shreshtadharmatmavanditayai Namah
87.Om Asrushtyai Namah
88.Om Samgarahitayai Namah
89.Om Srushtihetukavardhinyai Namah
90.Om Vrusharudayai Namah
91.Om Shulahastayai Namah
92.Om Sdhiti Samhara Karinyai Namah
93.Om Mandasmitayai Namah
94.Om Skandamatayai Namah
95.Om Shudhachittayai Namah
96.Om Munistutayai Namah
97.Om Mahabhagavatyai Namah
98.Om Dakshayai Namah
99.Om Dakshadhvaravinashinyai Namah
100.Om Sarvardha Datyai Namah
101.Om Savitryai Namah
102.Om Sadashivakutumbinyai Namah
103.Om Nitya Sundara Sarvaga Namah
104.Om Sachidananda Lakshanayai Namah
105.Om Sarvadevata Sampujyayai Namah
106.Om Shankarapriyavallabhayai Namah
107.Om Sarvadharayai Namah
108.Om Mahasadhvyai Namah


Read More......

BHOO SUKTAM

Comments (0) |

BHOO SUKTAM

Bhoomna Dairvarina Anthaikshma Mahithvaa
Upasathe They Devi Adithe Agnim Annadam Annadaya Adadhe
Aayam Gau Prashnir Akramith Asanan Matharam Purah
Pitharam Cha Prayant Svah Trimshat Dhama Vi Rajathi Vaak
Patangya Dhiyathe Prathi Vasthoroha Dhybhi
Asya Pranaath Apaanathi Anthascharathi Rochanaa
Vakhyaan Mahisha Dhivam Yathwa Krudhah Parovapa Manyunaa Yad Avarthaya
Sukalpam Agne Thathawa Puna Thva Uddheepayamasi
Yathe Manyu Paropthasya Prithweemanu Dadhwase
Aditya Vishve Thath Deva Vasavascha Samabharan
Mano Jyothir Jushathaamajyam Vichinnam Yajnam Samimam Dadhaadhu
Brihaspathisthanuthamimaam No Vishve Devaa Yiha Maadayanthaam


Read More......

SRI LALITHA TRISATHI

Comments (4) |

                 Click here to listen LALITHA TRISATHI STOTRAMAsya Sri Lalita Trishathi Stotra Maha Mantrasya Bhagavan Hayagreeva Rishi Anustup Chandah Srilalita Maha Tripura Sundhari Devata Aiym Bijam Souh Saktihi
Klim Kilakam Sri Lalita Maha Tripurasundari Prasadasiddhidvara Jape Viniyogaha


Dhyanam
Athi madhura chapa hastha aparimitha moda bana sowbhagyam
Aruna athisaya karuna abhinava kula sundharim vande


Sri Hayagriva Uvacha
Kakara Rupa Kalyani Kalyana Guna Shalini
Kalyana Shaila Nilaya Kamaniya Kalavathi
Kamalakshi Kalmashagni Karunamritha Sagara
Kadambha Kanana Vasa Kadamba Kusuma Priya
Kandharpa Vidhya Kandharpa Janakapanga Veekshana
Karpoora veedi Sorabhya Kallolitha Kakupthada
Kali Dosha Hara Kanja Lochana Kamra Vigraha
Karmadhi Sakshini Karayathree Karma Phala Pradha
Eakara Roopa Eaka Ksharya Eka Aneka Akshra Krithi
Ethath-Thathithya Nirdesya Ekananda Chidakrithi
Evamithyaagama Bodhya Eka Bhakthi Madarchida
Ekagra Chitha Nirdyatha Eshana Rahi Dathrudha
Ela Sugandhi Chikura Ena Kooda Vinasini
Eka Bhoga Eka Rasa Ekaiswarya Pradayini
Ekatha Pathra Samrajya Pradha Ekanda Poojitha
Edhamana Prabha Ejadeneka Jagadeeswari
Eka Veeradhi Samsevya Eka Prabhava Salinya
Eekara Rupa Esithri Epsithartha Pradayini
Eedrigithya Vi Nirdesya Eeswaratwa Vidhayini
Eesanadhi Brahma Mayi Eesithwadh Ashta Siddhidha
Eekshithri Eekshana Srushtanda Kotya Eeswara Vallabha
Eeditha Eeswarardhanga Sareera Eesaadhi Devatha
Eeswara Prerana Kari Eesa Thandava Sakshini
Eeswaroth Sanga Nilaya Eedhi Badhaa Vinasini
Eeha Virahitha Eesha Shakthi Eeshath Smithanana
Lakara Rupa Lalitha Lakshmi Vani Nishevitha
Laakhini Lalana Rupa Lasadh Dharadima Patala
Lalanthika Lasadh Bala Lalada Nayanarchidha
Lakshanojwala Divyangi Laksha Kodyanda Nayika
Lakshyartha Lakshanagamya Labdhakama Lathathanu
Lalamara Jadhalika Lambi Muktha Lathanchitha
Lambodhara Prasa Labhya Lajjadya Laya Varjidha
Hreemgara Rupa Hreemgara Nilaya Hreem Pada Priya
Hreem Kara Beejha Hreem Kara Manthra Hreem Kara Lakshana
Hreemkara Japa Supreetha Hreemathi Hreemvibhushana
Hreem Shila Hreem Padaradhya Hreem Garbha Hreem Padhabidha
Hreemkara Vachya Hreemkara Poojya Hreem Kara Peediga
Hreemkara Vedhya Hreemkara Chinthya Hreem Hreem Sareerini
Hakara Rupa Hala Drith Poojitha Harinekshana
Harapriya Hararadhya Haribrahmendra Vandhitha
Haya Roodaa Sevithangri Hayamedha Samarchidha
Haryaksha Vahana Hamsa Vahana Hatha Dhanava
Hathyadi Papa Samani Harid Aswadhi Sewitha
Hasthi Kumbhothunga Kucha Hasthi Krithi Priyangana
Haridhra Kumkuma Digdha Haryaswadhya Amara Archidha
Harikesa Sakhi Hadhi Vidhya Halaa Madhalasa


Sakara Roopa Sar Vagna Sarvesi Sarva Mangala
Sarva Karthri Sarva Bharthri Sarva Hanthri Sanathana
Sarva Navadhya Sarvanga Sundari Sarva Sakshini
Sarvathmika Sarva Sowkhya Dhatri Sarva Vimohini
Sarvadhara Sarva Gatha Sarva Avaguna Varjitha
Sarvaruna Sarva Maatha Sarva Bhooshana Bhooshitha
Kakara Artha Kala Hanthri Kameshi Kamithartha Da
Kama Sanjivini Kalya Kadina Sthana Mandala
Kara Bhoru Kala Nadha Mukhya Kacha Jitambudha
Kadakshyandhi Karuna Kapali Prana Nayiga
Karunya Vigraha Kantha Kanthi Dhootha Japavali
Kalalapa Kambhu Kanti Kara Nirjitha Pallava
Kalpa Valli Sama Bhuja Kasthuri Thilakanchitha
Hakarartha Hamsa Gathi Haataka Abharnojjwala
Haara Haari Kucha Bhoga Hakini Halya Varjitha
Harithpathi Samaradhya Hatahthkara Hathasura
Harsha Pradha Havirbhokthri Hardha Santhama Sapaha
Halleesa Lasya Santhushta Hamsa Manthrartha Rupini
Hanopadhana Nirmuktha Harshini Hari Sodhari
Haha Hoohoo Mukha Sthutya Hani Vriddhi Vivarjitha
Hayyangavina Hridhaya Harikoparunam Shuka
Lakarakhya Latha Poojya Laya Sthith Udbaveswari
Lasya Darshana Santhushta Labha Labha Vivarjitha
Langye Tharagna Lavanya Shalini Laghu Siddhita
Laksha Rasa Savarnabha Lakshmanagraja Poojitha
Labhyethara Labdha Bhakthi Sulabha Langalayudha
Lagna Chamara Hastha Sri Saradha Parivijitha
Lajjapada Samaradhya Lampata Lakuleshwari
Labdha Maana Labdha Rasa Labdha Sampath Samunnadhi
Hringarini Hrinkaradhi Hrim Madhya Hrim Shikhamani
Hrim Kara Kundagni Shikha Hrim Kara Sasi Chandrika
Hrimkara Bhaskara Ruchi Hrimkarambodha Chanchala
Hrimkara Kandham Kurika Hrimkaraiga Parayana
Hrim Kara Deergiga Hamsi Hrimkarodhyana Kekini
Hrimkararanya Harini Hrimkaravaala Vallari
Hrim Kara Panchara Sukhi Hrimkarangana Deepika
Hrimkara Kandhara Simhi Hrimkarambhoja Bringika
Hrimkara Sumano Maadhvi Hrimkara Tharu Manjari
Sakarakhya Samarasa Sakalagama Samsthitha
Sarva Vedantha Thatparya Bhoomi Sad Asada Asraya
Sakhala Satchidananda Saadhya Sadgathi Dhayini
Sanakathi Muni Dhyeya Sada Shiva Kudumbini
Sakaladhishtana Roopa Sathya Roopa Samaa Krithi
Sarva Prapancha Nirmathri Samanadhika Varjitha
Sarvothunga Sanga Hina Saguna Sakaleshtada
Kakarini Kavya Lola Kameshwara Manohara
Kameswara Prana Nadi Kamesoth Sanga Vasini
Kameshawara Alingathangi Kameshwara Sukha Pradha
Kameshwara Pranayini Kameshwara Vilasini
Kameshwara Thapa Siddhi Kameshwara Mana Priya
Kameshwara Prana Nadha Kameshwara Vimohini
Kameshwara Brahma Vidhya Kameshwara Graheswari
Kameshwara Ahladhakaree Kameshwara Maheswari
Kameshwari Kama Koti Nilaya Kamakshitharthada
Lakarini Labdha Roopa Labhdha Di Labhdha Vanchitha
Labhdha Papa Mano Dhoora Labhdha Ahankara Dhurghama
Labhdha Shakthi Labhdha Deha Labdha Iswarya Samunnathi
Labhdha Vriddhi Labhdha Leela Labhdha Yowana Shalini
Labhdahika Sarvanga Soundarya Labhdha Vibrama
Labhdha Raga Labhdha Pathi Labhdha Nanagama Sthithi
Labhdha Bhoga Labhdha Sukha Labhdha Harshabhi Pooritha
Hrimkara Murthi Hrim Kara Soudha Shringa Kaphodhiga
Hrim Kara Dughabdhi Sudha Hrimkara Kamalendhira
Hrimkara Mani Deeparchi Hrimkara Tharu Sharika
Hrimkara Petaka Mani Hrimkaradarsha Bimbhidha
Hrinkara Kosasilatha Hrimkara Sthana Narthaki
Hrimkara Shukthika Mukthamani Hrimkara Bodhitha
Hrimkaramaya Sowarna Stambha Vidhruma Puthrika
Hrimkara Vedhoupanishad Hrimkara Dwara Dakshina
Hrimkara Nandhanarama Nava Kalpaga Vallari
Hrimkara Himavath Ganga Hrimkararnava Kousthubha
Hrimkara Manthra Sarwaswa Hrimkarapara Sowkhyadha


Read More......

SANKATANASAKA GANESH STOTRAM

Comments (0) |

Pranamya Sirasaa Devam Gowriputram Vinayakam
Bhaktavasam Smarenityamaayu Kamardha Siddye
Pradam Vakratundam Ch Eka Dantam Dwiteeyamkam
Truteeyam Krushnapigashakam Gajavakram Chadurdamkam
Labodharam Panchamam Ch Shastam Vikatamevacha
Sapatamam Phalachandram Cha Dasamantu Vinayakam
Ekadantam Ganapatim Dwadasatu Gajananam
Dwadasaitani Namani Trisandyam Ya Paternara
Nacha Vignabhayam Tasya Saravasiddikaram Prabho
Vidhyardhi Labhite Vidyam Dhanardhilabhithe Dhanam
Putradhi Labhite Putran Mookshardhilabhte Gatim
Japeth Ganapathistrotram Shadchirramsai Phalamlabhite
Savastarena Siddichna Labhite Naatra Samsayam
Astabhyo Brahamanbyascha Likitwayam Samarayet
Tasyavidya Bhavestarva Ganesasya Prasadatam


Read More......

GANESH CHALISA

Comments (0) |

Doha
Jai Ganapati Sadguna Sadan, Kavivar Badan Kripaal
Vighna Haran Mangal Karan, Jai Jai Girijaalaal


Chaupai
Jai Jai Jai Ganapati Ganaraaju,Mangal Bharana Karana shubha kaajuu
Jai Gajbadan Sadan Sukhdaata , Vishva Vinaayaka Buddhi Vidhaataa Vakra

Tunda Shuchi Shunda Suhaavana,Tilaka Tripunda bhaal Man Bhaavan
Raajata Mani Muktana ura maala, Swarna Mukuta Shira Nayana Vishaalaa

Pustak Paani Kuthaar Trishuulam , Modaka Bhoga Sugandhit Phuulam
Sundara Piitaambar Tana Saajit, Charana Paadukaa Muni Man Raajit

Dhani Shiva Suvan Shadaanana Bhraataa, Gaurii Lalan Vishva-Vikhyaata
Riddhi Siddhi Tav Chanvar Sudhaare, Mooshaka Vaahan Sohat Dvaare

Kahaun Janma Shubh Kathaa Tumhari,Ati Shuchi Paavan Mangalkaarii
Ek Samay Giriraaj Kumaarii, Putra Hetu Tapa Kiinhaa Bhaarii

Bhayo Yagya Jaba Poorana Anupaa,Taba Pahunchyo Tuma Dhari Dvija Rupaa
Atithi Jaani Kay Gaurii Sukhaarii, Bahu Vidhi Sevaa Karii Tumhaarii

Ati Prasanna Hvai Tum Vara Diinhaa, Maatu Putra Hit Jo Tap Kiinhaa
Milhii Putra Tuhi, Buddhi Vishaala , Binaa Garbha Dhaarana Yahi Kaalaa

Gananaayaka Guna Gyaan Nidhaanaa, Puujita Pratham Roop Bhagavaanaa
Asa Kehi Antardhyaana Roop Hvai, Palanaa Par Baalak Svaroop Hvai

BaniShishuRudanJabahiTum Thaanaa,Lakhi Mukh Sukh Nahin Gauri Samaanaa
Sakal Magan Sukha Mangal Gaavahin, Nabha Te Suran Suman Varshaavahin

Shambhu Umaa Bahudaan Lutaavahin,Sura Munijana Suta Dekhan Aavahin
Lakhi Ati Aanand Mangal Saajaa, Dekhan Bhii Aaye Shani Raajaa

Nija Avaguna Gani Shani Man Maahiin, Baalak Dekhan Chaahat Naahiin
Girijaa Kachhu Man Bheda Badhaayo, Utsava Mora Na Shani Tuhi Bhaayo

Kahana Lage Shani Man Sakuchaai, Kaa Karihau Shishu Mohi Dikhayii
Nahin Vishvaasa Umaa Ura Bhayauu, Shani Son Baalak Dekhan Kahyau

Padatahin Shani Drigakona Prakaashaa, Baalak Sira Udi Gayo Aakaashaa
Girajaa Girii Vikala Hvai Dharanii, So Dukha Dashaa Gayo Nahin Varanii

Haahaakaara Machyo Kailaashaa, Shani Kiinhon Lakhi Suta Ko Naashaa
Turat Garuda Chadhi Vishnu Sidhaaye, Kaati Chakra So GajaShira Laaye

Baalak Ke Dhada Uupar Dhaarayo, Praana Mantra Padhi Shankar Daarayo
Naama Ganesha ShambhuTabaKiinhe,Pratham Poojya Buddhi Nidhi Vara Diinhe

Buddhi Pariikshaa Jab Shiva Kiinhaa , Prithvii Kar Pradakshinaa Liinhaa
Chale Shadaanana Bharami Bhulaai, Rache Baithii Tum Buddhi Upaai

Charana Maatu Pitu Ke Dhara Liinhen, Tinake Saat Pradakshina Kiinhen
Dhani Ganesha Kahi Shiva Hiye Harashyo,Nabha Te Suran Suman Bahu Barse

Tumharii Mahima Buddhi Badaai, Shesha Sahasa Mukha Sake Na Gaai
Main Mati Heen Maliina Dukhaarii, Karahun Kaun Vidhi Vinaya Tumhaari

Bhajata Raamsundara Prabhudaasaa, Jaga Prayaaga Kakraa Durvaasaa
Ab Prabhu Dayaa Deena Par Keejai, Apnii Bhakti Shakti Kuchha Deejai


Doha
Sri Ganesha Yeh Chaalisaa, Paatha Karre Dhara Dhyaan
Nita Nav Mangala Graha Base, Lahe Jagat Sanmaana
Sambandh Apna Sahasra Dash, Rishi panchamii dinesha
Poorana Chaalisaa Bhayo, Mangala Moorti Ganesha


Read More......

GANESHA ASHTOTHRAM

Comments (0) |

1.Om Gajananaya namah
2.Om Ganadhyakshaya namah
3.Om Vignarajaya namah
4.Om Vinayakaya namah
5.Om Dwimaturaya namah
6.Om Dwimukhaya namah
7.Om Pramukhaya namah
8.Om Sumukhaya namah
9.Om Krutine namah
10.Om Supradeepaya namah
11.Om Sukhanidhaye namah
12.Om Suradhyakshaya namah
13.Om Surarighnaya namah
14.Om Mahaganapataye namah
15.Om Manyaya namah
16.Om Mahakalaya namah
17.Om Mahabalaya namah
18.Om Herambaya namah
19.Om Lambajatharaya namah
20.Om Haswagrivaya namah
21.Om Mahodaraya namah
22.Om Madotkataya namah
23.Om Mahaviraya namah
24.Om Mantrine namah
25.Om Mangalaswarupaya namah
26.Om Pramodaya namah
27.Om Pradhamaya namah
28.Om Pragnaya namah
29.Om Vignagatriye namah
30.Om Vignahantre namah
31.Om Viswanetraya namah
32.Om Viratpataye namah
33.Om Sripataye namah
34.Om Vakpataye namah
35.Om Srungarine namah
36.Om Ashritavatsalaya namah
37.Om Shivapriyaya namah
38.Om Sheeghrakarine namah
39.Om Saswataya namah
40.Om Balaya namah
41.Om Balodhitaya namah
42.Om Bhavatmajaya namah
43.Om Puranapurushaya namah
44.Om Pushne namah
45.Om Pushkarochita namahya
46.Om Agraganyaya namah
47.Om Agrapujyaya namah
48.Om Agragamine namah
49.Om Mantrakrutaye namah
50.Om Chamikaraprabhaya namah
51.Om Sarvaya namah
52.Om Sarvopasyaya namah
53.Om Sarvakartre namah
54.Om Sarvanetraya namah
55.Om Sarvasiddhipradaya namah
56.Om Sarvasiddaye namah
57.Om Panchahastaya namah
58.Om Parvatinadanaya namah
59.Om Prabhave namah
60.Om Kumaragurave namah
61.Om Akshobhyaya namah
62.Om Kunjarasurabhanjanaya namah
63.Om Pramodaptanayanaya namah
64.Om Modakapriya namah
65.Om Kantimate namah
66.Om Dhrutimate namah
67.Om Kamine namah
68.Om Kavidhapriyaya namah
69.Om Brahmacharine namah
70.Om Brahmarupine namah
71.Om Brahmavidhyadhipaya namah
72.Om Jishnave namah
73.Om Vishnupriyaya namah
74.Om Bhaktajivitaya namah
75.Om Jitamanmadhaya namah
76.Om Ishwaryakaranaya namah
77.Om Jayase namah
78.Om Yakshakinnerasevitaya namah
79.Om Gangansutaya namah
80.Om Ganadhisaya namah
81.Om Gambhiraninadaya namah
82.Om Vatave namah
83.Om Abhishtavaradaya namah
84.Om Jyotishe namah
85.Om Bhktanidhaye namah
86.Om Bhavagamyaya namah
87.Om Mangalapradaya namah
88.Om Avyaktaya namah
89.Om Aprakrutaparakramaya namah
90.Om Satyadharmine namah
91.Om Sakhye namah
92.Om Sarasambhunidhaye namah
93.Om Mahesaya namah
94.Om Divyangaya namah
95.Om Manikinkinimekhalaya namah
96.Om Samastadivataya namah
97.Om Sahishnave namah
98.Om Satatodditaya namah
99.Om Vighatakarine namah
100.Om Viswadrushe namah
101.Om Viswarakshakrute namah
102.Om Kalyanagurave namah
103.Om Unmattaveshaya namah
104.Om Avarajajite namah
105.Om Samstajagadhadharaya namah
106.Om Sarwaishwaryaya namah
107.Om Akrantachidakchutprabhave namah
108.Om Srivigneswaraya namah


Read More......

DARIDRA DAHANA STOTRAM

Comments (1) |

Vishvesvaraya Narakantaka Karanaya
Karnamrta Sasisekhara bhooshanaya
Karpura kanti dhavalaya jatadharaya
Darirdradukha dahanaya namah shivaya 1

Gouri priyaya rajanisha Kaladharaya
Kalantakaya bhujaga dhipa kankanaya
Gangadharaya Gajaraja Vimardanaya
Darirdya dukha dahanaya namassivaya 2

Bhakta priyaya bhavaroga bhaya pahaya
Ugraya dukha bhava sagara taranaya
Jyotirmayaya ganan amasu nrtyakaya
Daridya dukha dahanaya namassivaya 3

Carmambaraya savabhasma vilepanaya
Phalekshanaya manikundala manditaya
Manjira pada yugalaya jatadharaya
Daridya dukha dahanaya namassivaya 4

Pancananaya phaniraja vibhusinaya
Hemamsukaya bhuvana traya manditaya
Ananda bhumi varadaya tamomayaya
Daridya dukha dahanaya namassivaya 5

Bhanu priyaya bhava sagara taranaya
Kalantakaya kamalasana pujitaya
Netra trayaya subha lakshana lakshitaya
Daridya dukha dahanaya namassivaya 6

Rama priyaya Raghunadha varapradaya
Nama priyaya narakarnava taranaya
Punyesu punya bharitaya surarcitaya
Daridya dukha dahanaya namassivaya 7

Muktisvaraya phaladaya Ganesvaraya
Gita priyaya vrsabhe svara vahanaya
Matanga carma vasanaya Mahesvaraya
Daridya dukha dahanaya namssivaya 8


Read More......

LALITHA PANCHA RATNA STOTRAM

Comments (1) |

    Click here for video LALITHA PANCHA RATNA Stotram
LALITHA PANCHA RATNA STOTRAM

Pratha smarami Lalitha vadanaravindam Bimbadaram pradhula maukthika shobhi nasam
Aakarna deerga nayanam mani kundaladyam Mandasmitham mruga madojjwala phala desam 1


Prathar Bhajami Lalitha Bhuja kalpa vallim Rathnanguleeya lasathanguli pallavadyam
Manikhya hema valayangadha Shobha maanam Pundreshu Chapa kusumeshu sruneen dadhanam 2


Prathar namami lalitha charanaravindam Bhakteshta dana niratham bhava sindhu potham
Padmasanadhi sura nayaka poojaneeyam Padmangusa dwaja sudarsana lanchanadyam 3


Pratha sthuthave parasivaam lalithaam bhvaneem Trayyanha vedhya vibhavam karunanan vadhyam
Viswasya srushti vilaya sthithi hethu bhootham Visweswareem nigama vang mana sathi dhooram 4


Prathar vadami lalithe thava punya nama Kameswarethi kamalethi Maheswareethi
Sri shambhaveethi jagatham janani parethi Vag deva thethi vachasa tripureswareethi 5


Phalastuti
Ya sloka panchakam idham Lalithambikya Soubhagyuam sulalitham patathi prabhathe
Thasmai dadathi lalitha jadithi prasanna Vidhyaam sriyam vimala soukha manantha keerthim


Read More......

KRISHNA CHALISA

Comments (0) |

Doha
Banshi Shobhit Kar Madhur,Neel Jalad Tanu Shyam
Arun Adhar Janu Bimba Phal,Nayan Kamal Abhiraam
Puran Indu Arvind Mukha, Pitaambar Shubha Saaj
Jai Manmohan Madan Chhavi,Krishnachandra Maharaj


Jai Yadunandan Jai Jagvandan, Jai Vasudev Devki Nandan
Jai Yashoda Sut Nanda Dulaare,Jai Prabhu Bhaktan Ke Rakhavaare

Jai Natanaagar Naag Nathaiyaa, Krishna Kanhaiya Dhenu Charaiya
Puni Nakh Par Prabhu Girivar Dhaaro,Aao Deenan Kasht Nivaaro

Bansi Madhur Adhar Dhari Teri, Hove Puran Manorath Meri
Aao Hari Puni Maakhan Chaakho, Aaj Laaj Bhaktan Ki Raakho

Gol Kapol Chibuk Arunaare,Mridul Muskaan Mohini Daare
Ranjit Raajiv Nayan Vishaalaa, Mor Mukut Vaijayanti Maalaa

Kundal Shravan Peetpat Aache, Kati Kinkini Kaachhan Kaachhe
Neel Jalaj Sundar Tanu Sohe,Chhavi Lakhi Sur Nar Muni Mana Mohe

Mastak Tilak Alak Ghunghraale, Aao Shyaam Bansuri Vaale
Kari Pai Paan, Putanaahin Taaryo, Akaa Bakaa Kaaga Sur Maaryo

Madhuvan Jalat Agni Jab Jvaala, Bhaye Sheetal ,Lakhitahin Nandalala
Surpati Jab Brij Chadhyo Risaai, Musar Dhaar Baari Barsaai

Lagat-Lagat Brij Chahan Bahaayo, Govardhan Nakhdhari Bachaayo
Lakhi Yashodaa Man Bhram Adhikaai,Mukh Mahan Chaudah Bhuvan Dikhaai

Dusht Kansa Ati Udham Machaayo, Koti Kamal Kahan Phul Mangaayo
Naathi Kaaliyahin Tab Tum Linhen, Charanchinh Dai Nirbhay Kinhe

Kari Gopin Sang Raas Vilaasa, Sab Ki Puran Kari Abhilashaa
Ketik Mahaa Asur Sanhaaryo, Kansahi Kesh Pakadi Dai Maaryo

Maatu Pitaa Ki Bandi Chhudaayi, Ugrasen Kahan Raaj Dilaayi
Mahi Se Mritak Chhaho Sut Laayo, Matu Devaki Shok Mitaayo

Bhomaasur Mura Daitya Sanhaari, Laaye Shatdash Sahas Kumaari
Dai Bhinhin Trincheer Sanhaara, Jaraasindhu Raakshas Kahan Maara

Asur Vrikaasur Aadik Maaryo, Bhaktan Ke Tab Kasht Nivaariyo
Deen Sudaamaa Ke Dukh Taaryo, Tandul Teen Muthi Mukh Daaryo

Prem Ke Saag Vidura Ghar Maange, Duryodhan Ke Mevaa Tyaage
Laakhi Premki Mahimaa Bhaari, Naumi Shyam Deenan Hitkaari

Maarath Ke Paarath Rath Haanke, Liye Chakra Kar Nahin Bal Thaake
Nij Gitaa Ke Gyaan Sunaaye, Bhaktan Hriday Sudhaa Barsaaye

Meera Thi Aisi Matvaali, Vish Pee Gayi Bajaakar Taali
Raanaa Bhejaa Saamp Pitaari, Shaaligraam Bane Banvaari

Nij Maayaa Tum Vidhihin Dikhaayo, Urate Sanshay Sakal Mitaayo
Tav Shat Nindaa Kari Tatkaalaa, Jivan Mukt Bhayo Shishupaalaa

Jabahin Draupadi Ter Lagaai, Deenanaath Laaj Ab Jaai
Asa Anaatha Ke Naath Kanhaiyaa, Dubat Bhanvar Bachaavat Naiyaa

Sundardaas Aas Ura Dhaari, Dayadrishti Keeje Banwaari
Naath Sakal Mam Kumati Nivaaro, Chhamobegi Apraadh Hamaaro
Kholo Pat Ab Darshan Deeje, Bolo Krishna Kanhaiya Ki Jai

Doha
Yah Chalisa Krishna Ka, Path Kare Ur Dhaari
Asht Siddhi Nav Niddhi Phal, Lahe Padaarath Chaari


Read More......

KRISHNA ASTHAKAM

Comments (0) |


                    Click here for video of KRISHNA ASTAKAMKRISHNA ASTHAKAM

Vasudevasutam Devam Kamsachanooramardhanam \
Devakeeparamanandam Krishnam Vande Jagadgurum


Ataseepushpasankasham Haranoopurashobhitam
Ratnakankanakeyooram Krishnam Vande Jagadgurum


Kutilalakasamyuktam Poornachandranibhasanam

Vilasatkundaladharam Krishnam Vande Jagadgurum

Mandaragandhasamyuktam Charuhasam Chaturbhujam
Barhipinchavachoodangam Krishnam Vande Jagadgurum


Utphalapadmapatraksham Neelajeemootasannibham
Yadavanam Shiroratnam Krishnam Vande Jagadgurum


Rukmini Kelisamyuktam Peetambara Sushobhitam
Avapta Tulasigandham Krishnam Vande Jagadgurum


Gopikanam Kuchadwandwakukumankitavakshasam
Shriniketam Maheshwasam Krishnam Vande Jagadgurum


Shrivatsankam Mahoraskam Vanamalavirajitam
Shankachakradharam Devam Krishnam Vande Jagadgurum


Krishnashtakamidam Punyam Pratarutthaya Yah Pathet
Kotijanmakrutam Papam Smaranena Vinashyati


Read More......

KRISHNA ASHTOTHRAM

Comments (2) |KRISHNA ASHTOTHRAM

1.Om Sri Krishnaya Namah
2.Om Kamala Nathaya Namah
3.Om Vasudevaya Namah
4.Om Sanatanaya Namah
5.Om Vasudevatmajaya Namah
6.Om Punyaya Namah
7.Om Lila Manusa Vigrahaya Namah
8.Om Srivatsa Kaustubha Dharaya Namah
9.Om Yasoda Vatsalaya Namah
10.Om Haraye Namah
11.Om Caturbhujatta Cakrasigada Sankhambujayudhaya Namah
12.Om Devaki Nandanaya Namah
13.Om Drisaya Namah
14.Om Dandagopa Priyatmajaya Namah
15.Om Yamuna Vega Samharine Namah
16.Om Dalabhadra Priyanujaya Namah
17.Om Putana Jivita Haraya Namah
18.Om Sakatasura Bhanjanaya Namah
19.Om Nandavraja Jananandine Namah
20.Om Sachiidananda Vigrahaya Namah
21.Om Navanita Viliptangaya Namah
22.Om Navanita Nataya Namah
23.Om Anaghaya Namah
24.Om Navanita Navaharaya Namah
25.Om Mucukunda Prasadakaya Namah
26.Om Sodasastri Sahasresaya Namah
27.Om Tribhangi Madhurakrtaye Namah
28.Om Sukavag Amrtabdhindave Namah
29.Om Govindaya Namah
30.Om Yoginam Pataye Namah
31.Om Vatsapalana Sancarine Namah
32.Om Anantaya Namah
33.Om Dhenukasura Mardanaya Namah
34.Om Trnikrta Trnavartaya Namah
35.Om Yamalarjuna Bhajanaya Namah
36.Om Uttalatala Bhetre Namah
37.Om Tamala Syamalakrtaye Namah
38.Om Gopa Gopisvaraya Namah
39.Om Yogine Namah
40.Om Kotisurya Sama Prabhaya Namah
41.Om Ilapataye Namah
42.Om Parasmai Jyotise Namah
43.Om Yadavendraya Namah
44.Om Yadu Dvahaya Namah
45.Om Vanamaline Namah
46.Om Pita Vasase Namah
47.Om Parijatapaharakaya Namah
48.Om Govardhanacaloddhartre Namah
49.Om Gopalaya Namah
50.Om Sarva Palakaya Namah
51.Om Ajaya Namah
52.Om Niranjanaya Namah
53.Om Kama Janakaya Namah
54.Om Kanja Locanaya Namah
55.Om Madhughne Namah
56.Om Mathura Nathaya Namah
57.Om Dvaraka Nayakaya Namah
58.Om Baline Namah
59.Om Vrndavananta Sancarine Namah
60.Om Tulasi Dama Bhusanaya Namah
61.Om Syamantaka Maner Hartre Namah
62.Om Nara Narayanatmakaya Namah
63.Om Kubjakrstambara Dharaya Namah
64.Om Mayine Namah
65.Om Parama Purusaya Namah
66.Om Mustikasura Canura Malla Yuddha Visaradaya Namah
67.Om Samsara Vairine Namah
68.Om Kamsaraye Namah
69.Om Muraraye Namah
70.Om Narakantakaya Namah
71.Om Anadi Brahmacarine Namah
72.Om Krsnavyasana Karsakaya Namah
73.Om Sisupala Siras Chetre Namah
74.Om Duryodhana Kulantakaya Namah
75.Om Vidurakrura Varadaya Namah
76.Om Visvarupa Pradarsakaya Namah
77.Om Satya Vace Namah
78.Om Satya Sankalpaya Namah
79.Om Satyabhama Rataya Namah
80.Om Jayine Namah
81.Om Subhadra Purvajaya Namah
82.Om Visnave Namah
83.Om Bhisma Mukti Pradayakaya Namah
84.Om Jagad Gurave Namah
85.Om Jagannathaya Namah
86.Om Venu Nada Saradaya Namah
87.Om Vrsabhasura Vidhvamsine Namah
88.Om Banasura Karantakaya Namah
89.Om Yudhisthira Pratisthatre Namah
90.Om Barhi Varhavatamsakaya Namah
91.Om Parthasarathaye Namah
92.Om Avyaktaya Namah
93.Om Gitamrta Mahodadhaye Namah
94.Om Kaliya Phani Manikya Ranjita Sri Padambujaya Namah
95.Om Damodaraya Namah
96.Om Yajna Bhoktre Namah
97.Om Danavendra Vinasakaya Namah
98.Om Narayanaya Namah
99.Om Para Brahmane Namah
100.Om Pannagasana Vahanaya Namah
101.Om Jala Kridasamasakta Gopi Vastrapaharakaya Namah
102.Om Punya Slokaya Namah
103.Om Tirtha Karaya Namah
104.Om Veda Vedyaya Namah
105.Om Daya Nidhaye Namah
106.Om Sarva Bhutatmakaya Namah
107.Om Sarvagraha Rupine Namah
108.Om Paratparaya Namah


Read More......

MANTRA PUSPAM

Comments (0) |

Yopam Pushpam Vedha Pushpavan Prajaavan Pasuman Bhavathi
Chandramapa va Apam Pusham Pushpavan Prajaavan Pasuman Bhavathi
Ya Yevam Vedha Yopaam aayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi

Agnirvaa Aapaam aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Yo Aghneraam aayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi
Aapovai Agner aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Ya Yevam Veda Yopaam aayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi

Vaayorvaa Apaam aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Yo Vaayor aayathanam vedha Aayatha navaan Bhavathi
Aapovai Vaayor aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Ya Evam Vedha Yopaam aayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi

Asovvaitha pannapaam aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Yo Mushyathapa thaayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi
Aapovai Amushyathapa thaayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Ya Evam Vedha Yopaam aayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi

Chandramaavaa Apaam aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Yach Chandramasa Aayathanam vedha Aayatha navaan Bhavathi
Aapovai Chandramasa Aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Ya Evam Vedha Yopaamaayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi

Nakshathraanivaa Apaam aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Yo Nakshathraanaa Apaam aayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi
Aapovai Nakshathraanaa Aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Ya Evam Vedha Yopaam aayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi

Parjanyovaa Apaam aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Yafparjanyasy aayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi
Aapovai Parjanyasy aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Ya Evam Vedha Yopaam aayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi

Samvathsarovaa Apaam aayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Yas Samvathsars Yaayathanam Vedha Aayatha navaan Bhavathi
Aapovai Samvathsars Yaayathanam Aayatha navaan Bhavathi
Ya Evam Vedha Yopsu Naavam Prati Thishti tham Vedha Prathyathi thishtathi


Read More......

GAYATRI MAHA MANTRA

Comments (0) |

Aum Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah PrachodayatRead More......

SRIRAMA GAYATRI

Comments (0) |

Om Dasarathayae Vidhmahe Sita Vallabhaya Dheemahe Tanno Rama Prachodayaath


Read More......

VISHNU GAYATRI

Comments (0) |

Om Narayanaya Vidhmahe Vasudevaya Dheemahe Tanno Vishnu Prachodayaath


Read More......

KRISHNA GAYATRI

Comments (0) |

Om Dhamodharayae Vidhmahe Rukmani Vallabhaye Dheemahe Tanno Krishna Prachodayaath


Read More......

SHAKTI PEETAMS

Comments (0) |

Lankayam Shankari devi, Kamakshi Kanchika pure
Pradyumne Shrinkhala devi, Chamunda Krouncha pattane

Alampure Jogulamba, Sri shaile Bhramarambika
Kolha pure Maha lakshmi, Mahurye Ekaveerika

Ujjainyam Maha kali, Peethikayam Puruhutika
Odhyane Girija devi, Manikya Daksha vatike

Hari kshetre Kama rupi, Prayage Madhaveshwari
Jwalayam Vishnavi devi, Gaya Mangalya gourika

Varanasyam Vishalakshi, Kashmire tu Saraswati
Ashtadasha Shakti peethani, Yoginamapi durlabham

Sayamkale pathennityam, Sarva shatri vinashanam
Sarva roga haram divyam, Sarva sampatkaram shubham


Read More......

DURGA ASHTOTHRAM

Comments (0) |

1.Om Sriyai Namah
2.Om Umaayai Namah
3.Om Bhaaratyai Namah
4.Om Bhadraayai Namah
5.Om Sharvaanyai Namah
6.Om Vijayaayai Namah
7.Om Jayaayai Namah
8.Om Vaanyai Namah
9.Om Sarvagataayai Namah
10.Om Gauryai Namah
11.Om Vaaraahyai Namah
12.Om Kamalapriyaayai Namah
13.Om Sarasvatyai Namah
14.Om Kamalaayai Namah
15.Om Maayaayai Namah
16.Om Maata.Ngyai Namah
17.Om Aparaayai Namah
18.Om Ajaayai Namah
19.Om Shaankabharyai Namah
20.Om Shivaayai Namah
21.Om Chandayai Namah
22.Om Kundalyai Namah
23.Om Vaishhnavyai Namah
24.Om Kriyaayai Namah
25.Om Shriyai Namah
26.Om Aindrayai Namah
27.Om Madhumatyai Namah
28.Om Girijaayai Namah
29.Om Subhagaayai Namah
30.Om Ambikaayai Namah
31.Om Taaraayai Namah
32.Om Padmaavatyai Namah
33.Om Hansaayai Namah
34.Om Padmanaabhasahodaryai Namah
35.Om Aparnaayai Namah
36.Om Lalitaayai Namah
37.Om Dhaatryai Namah
38.Om Kumaaryai Namah
39.Om Shikhavaahinyai Namah
40.Om Shaambhavyai Namah
41.Om Sumukhyai Namah
42.Om Maitryai Namah
43.Om Trinetraayai Namah
44.Om Vishvaruupinyai Namah
45.Om Aaryaayai Namah
46.Om Mridaanyai Namah
47.Om Hiimkaaryai Namah
48.Om Krodhinyai Namah
49.Om Sudinaayai Namah
50.Om Achalaayai Namah
51.Om Suuxmaayai Namah
52.Om Paraatparaayai Namah
53.Om Shobhaayai Namah
54.Om Sarvavarnaayai Namah
55.Om Harapriyaayai Namah
56.Om Mahaalaxmyai Namah
57.Om Mahaasiddhayai Namah
58.Om Svadhaayai Namah
59.Om Svaahaayai Namah
60.Om Manonmanyai Namah
61.Om Trilokapaalinyai Namah
62.Om Udhbhuutaayai Namah
63.Om Trisandhyaayai Namah
64.Om Tripuraantakyai Namah
65.Om Trishaktyai Namah
66.Om Tripadaayai Namah
67.Om Durgaayai Namah
68.Om Braahmayai Namah
69.Om Trailokyavaasinyai Namah
70.Om Pushhkaraayai Namah
71.Om Atrisutaayai Namah
72.Om Guudhaayai Namah
73.Om Trivarnaayai Namah
74.Om Trisvaraayai Namah
75.Om Trigunaayai Namah
76.Om Nirgunaayai Namah
77.Om Satyaayai Namah
78.Om Nirvikalpaayai Namah
79.Om Niranjinyai Namah
80.Om Jvaalinyai Namah
81.Om Maalinyai Namah
82.Om Charchaayai Namah
83.Om Kravyaadopa Nibarhinyai Namah
84.Om Kaamaaxyai Namah
85.Om Kaaminyai Namah
86.Om Kaantaayai Namah
87.Om Kaamadaayai Namah
88.Om Kalahansinyai Namah
89.Om Salajjaayai Namah
90.Om Kulajaayai Namah
91.Om Praagyyai Namah
92.Om Prabhaayai Namah
93.Om Madanasundaryai Namah
94.Om Vaagiishvaryai Namah
95.Om Vishaalaaxyai Namah
96.Om Sumangalyai Namah
97.Om Kaalyai Namah
98.Om Maheshvaryai Namah
99.Om Chandhyai Namah
100.Om Bhairavyai Namah
101.Om Bhuvaneshvaryai Namah
102.Om Nityaayai Namah
103.Om Saanandavibhavaayai Namah
104.Om Satyagyaanaayai Namah
105.Om Tamopahaayai Namah
106.Om Maheshvarapriyamkaryai Namah
107.Om Mahaatripurasundaryai Namah
108.Om Durgaparameshvaryai Namah


Read More......

DURGA SLOKAS

Comments (0) |

Sarva Mangala Maangalye Sive Sarvaardha Saadhike
Saranye Tryambake Gauri Naarayani Namosthuthe

Saranaangatha Dheenaartha Parithraana Paraayane
Sarvasyaarthi Hare Devi Naaraayani Namosthuthe

Sarvaroope Sarvese Sarvasakthi Samanvithe
Bhayebhyastrahi hino Devi Durge Devi Namosthuthe


Read More......

JYOTHIR LINGAS

Comments (0) |

Saurashtre Somanaatham Cha Shreeshaile Mallikarjunam
Ujjayinyam Mahakalam Omkare Amareshwaram
Paralyaam Vaidyanaatham Cha Daakinyam Bhimashankaram
Sethu Bandhe Tu Raamesham Naagesham Daarukavane
Vaaraanasyaanthu Vishvesham Tryambakam Gauthameethate
Himalaye Tu Kedaaram Ghrushnesham Cha Shivalaye
Etaani Jyotirlingaani Saayam Praatah Pathennaraha
Saptha Janma Kritam Paapam Smaranena Vinasyathi


Read More......

BILVASTHAKAM

Comments (0) |


Read More......

LINGASTHAKAM

Comments (0) |

LINGASTHAKAM

Brahma Muraari Surarchita Lingam
Nirmala Bhaashita Sobhitha Lingam
Janmaja Dhukha Vinaasaha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 1


Devamuni Pravaraarchita Lingam
Kaama Dahana Karunaakara Lingam
Ravana Darpa Vinaasaha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 2


Sarva Sugandha Sulepitha Lingam
Buddhi Vivaardhana Kaarana Lingam
Siddha Suraasura Vandhitha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 3


Kanaga Mahaamani Bhooshitha Lingam
Panipati Veshthitha Sobitha Lingam
Daksha Suyajna Vinaasana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 4


Kunkuma Chandhana Lehpitha Lingam
Pankaja Haara Susobhitha Lingam
Sanchitha Paapa Vinaashana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 5


Deva Ganaarchita Sevitha Lingam
Bhavair Bhakhi Bhirevacha Lingam
Dinakara Koti Prabhaakara Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 6


Ahshta Dalopari Veshthitha Lingam
Sarva Samudbhava Kaarana Lingam
Ahshta Daridra Vinaasana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 7


Suraguru Suravara Poojitha Lingam
Suravana Pushpa Sadarchitha Lingam
Paraath Param Paramatmaka Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam 8


Lingashtaka Midam Punyam Yah Pathet Sivasannidhau
Sivaloka Mahaapnoti Sivehna Saha Modatheh


Read More......

SIVA ASTHOTHRAM

Comments (0) |

1.Om Sivaaya Namah
2.Om Maheshvaraaya Namah
3.Om Shambhave Namah
4.Om Pinaakine Namah
5.Om Shashishekharaaya Namah
6.Om Vaamadevaaya Namah
7.Om Viruupaakshaaya Namah
8.Om Kapardine Namah
9.Om Niilalohitaaya Namah
10.Om Shankaraaya Namah
11.Om Shuulapaanaye Namah
12.Om Khatvaangine Namah
13.Om Vishhnuvallabhaaya Namah
14.Om Shipivishhtaaya Namah
15.Om Ambikaanaathaaya Namah
16.Om Shriikanthaaya Namah
17.Om Bhaktavatsalaaya Namah
18.Om Bhavaaya Namah
19.Om Sharvaaya Namah
20.Om Trilokeshaaya Namah
21.Om Shitikanthaaya Namah
22.Om Shivaa Priyaaya Namah
23.Om Ugraaya Namah
24.Om Kapaaline Namah
25.Om Kaamaaraye Namah
26.Om Andhakaasurasridanaaya Namah
27.Om Gangaadharaaya Namah
28.Om Lalaataakshaaya Namah
29.Om Kaalakaalaaya Namah
30.Om Kripaanidhaye Namah
31.Om Bhiimaaya Namah
32.Om Parashuhastaaya Namah
33.Om Mrigapaanaye Namah
34.Om Jataadharaaya Namah
35.Om Kailaashavaasine Namah
36.Om Kavachine Namah
37.Om Kathoraaya Namah
38.Om Tripuraantakaaya Namah
39.Om Vrishhaankaaya Namah
40.Om Vrishhabhaaruudhaaya Namah
41.Om Bhasmoddhuulita Vigrahaaya Namah
42.Om Saamapriyaaya Namah
43.Om Svaramayaaya Namah
44.Om Trayiimuurtaye Namah
45.Om Aniishvaraaya Namah
46.Om Sarvagyaaya Namah
47.Om Paramaatmane Namah
48.Om Som asuuryaagnilochanaaya Namah
49.Om Havishhe Namah
50.Om Yagyamayaaya Namah
51.Om Somaaya Namah
52.Om Panchavaktraaya Namah
53.Om Sadaashivaaya Namah
54.Om Vishveshvaraaya Namah
55.Om Viirabhadraaya Namah
56.Om Gananaathaaya Namah
57.Om Prajaapataye Namah
58.Om Hiranyaretase Namah
59.Om Durdharshhaaya Namah
60.Om Giriishaaya Namah
61.Om Girishaaya Namah
62.Om Anaghaaya Namah
63.Om Bhujamgabhuushhanaaya Namah
64.Om Bhargaaya Namah
65.Om Giridhanvane Namah
66.Om Giripriyaaya Namah
67.Om Krittivaasase Namah
68.Om Puraaraataye Namah
69.Om Bhagavate Namah
70.Om Pramathaadhipaaya Namah
71.Om Mrityunjayaaya Namah
72.Om Suukshmatanave Namah
73.Om Jagadvyaapine Namah
74.Om Jagadhguruve Namah
75.Om VyOm akeshaaya Namah
76.Om Mahaasenajanakaaya Namah
77.Om Chaaruvikramaaya Namah
78.Om Rudraaya Namah
79.Om Bhuutapataye Namah
80.Om Sthaanave Namah
81.Om Ahayebudhnyaaya Namah
82.Om Digambaraaya Namah
83.Om Ashhtamuurtaye Namah
84.Om Anekaatmane Namah
85.Om Saatvikaaya Namah
86.Om Shuddhavigrahaaya Namah
87.Om Shaashvataaya Namah
88.Om Khandaparashave Namah
89.Om Agyaaya Namah
90.Om Paashavimochakaaya Namah
91.Om Mridaaya Namah
92.Om Pashupataye Namah
93.Om Devaaya Namah
94.Om Mahaadevaaya Namah
95.Om Avyayaaya Namah
96.Om Haraye Namah
97.Om Bhaganetrabhide Namah
98.Om Avyaktaaya Namah
99.Om Dakshaadhvaraharaaya Namah
100.Om Haraaya Namah
101.Om Puushhadantabhide Namah
102.Om Avyagraaya Namah
103.Om Sahasraakshaaya Namah
104.Om Sahasrapade Namah
105.Om Apavargapradaaya Namah
106.Om Anantaaya Namah
107.Om Taarakaaya Namah
108.Om Parameshvaraaya Namah


Read More......

SIVA CHALISA

Comments (0) |

Doha
Jaya Ganesha Girijaasuvana Mangala Muula Sujaana
Kahata Ayodhyaadaasa Tuma Deu Abhaya Varadaana

Jaya Girijaapati Diinadayaalaa Sadaa Karata Santana Pratipaalaa
Bhaala Chandramaa Sohata Niike Kaanana Kundala Naaga Phanii Ke
Anga Gaura Shira Ganga Bahaaye Mundamaala Tana Kshaara Lagaaye
Vastra Khaala Baaghambara Sohe Chhavi Ko Dekhi Naaga Mana Mohe
Mainaa Maatu Ki Have Dulaarii Vaama Anga Sohata Chhavi Nyaarii
Kara Trishuula Sohata Chhavi Bhaarii Karata Sadaa Shatruna Kshayakaari
Nandii Ganesha Sohain Tahan Kaise Saagara Madhya Kamala Hain Jaise
Kaartika Shyaama Aura Ganaraau Yaa Chhavi Kau Kahi Jaata Na Kaau
Devana Jabahiin Jaaya Pukaaraa Tabahin Dukha Prabhu Aapa Nivaaraa
Kiyaa Upadrava Taaraka Bhaarii Devana Saba Mili Tumahin Juhaari
Turata Shadaanana Aapa Pathaayau Lava Nimesha Maham Maari Giraayau
Aapa Jalandhara Asura Sanhaaraa Suyasha Tumhaara Vidita Sansaaraa
Tripuraasura Sana Yuddha Machaai Tabahin Kr^Ipaa Kara Liina Bachaai
Kiyaa Tapahin Bhaagiiratha Bhaarii Puraba Pratigyaa Taasu Puraari
Daanina Mahan Tuma Sama Kou Naahiin Sevaka Stuti Karata Sadaahiin
Veda Maahi Mahimaa Tuma Gaai Akatha Anaadi Bheda Nahiin Paai
Prakate Udadhi Manthana Men Jvaalaa Jarata Suraasura Bhae Vihaalaa
Kiinha Dayaa Tahan Karii Sahaai Niilakantha Taba Naama Kahaai
Puujana Raamachandra Jaba Kiinhaan Jiita Ke Lanka Vibhiishana Diinhaa
Sahasa Kamala Men Ho Rahe Dhaarii Kiinha Pariikshaa Tabahin Tripuraari
Eka Kamala Prabhu Raakheu Joi Kamala Nayana Puujana Chahan Soi
Kathina Bhakti Dekhii Prabhu Shankara Bhaye Prasanna Die Ichchhita Vara
Jaya Jaya Jaya Ananta Avinaashii Karata Kr^Ipaa Sabake Ghata Vaasi
Dushta Sakala Nita Mohi Sataavain Bhramata Rahaun Mohe Chaina Na Aavain
Traahi Traahi Main Naatha Pukaaro Yaha Avasara Mohi Aana Ubaaro
Le Trishuula Shatruna Ko Maaro Sankata Se Mohin Aana Ubaaro
Maata Pitaa Bhraataa Saba Koi Sankata Men Puuchhata Nahin Koi
Svaamii Eka Hai Aasa Tumhaarii Aaya Harahu Mama Sankata Bhaari
Dhana Nirdhana Ko Deta Sadaa Hii Jo Koi Jaanche So Phala Paahiin
Astuti Kehi Vidhi Karon Tumhaarii Kshamahu Naatha Aba Chuuka Hamaari
Shankara Ho Sankata Ke Naashana Mangala Kaarana Vighna Vinaashana
Yogii Yati Muni Dhyaana Lagaavain Shaarada Naarada Shiisha Navaavain
Namo Namo Jaya Namah Shivaaya Sura Brahmaadika Paara Na Paaya
Jo Yaha Paatha Kare Mana Laai Taa Para Hota Hain Shambhu Sahaai
Raniyaan Jo Koi Ho Adhikaarii Paatha Kare So Paavana Haari
Putra Hona Kii Ichchhaa Joi Nishchaya Shiva Prasaada Tehi Hoi
Pandita Trayodashii Ko Laave Dhyaana Puurvaka Homa Karaave
Trayodashii Vrata Karai Hameshaa Tana Nahin Taake Rahai Kaleshaa
Dhuupa Diipa Naivedya Chadhaave Shankara Sammukha Paatha Sunaave
Janma Janma Ke Paapa Nasaave Anta Dhaama Shivapura Men Paave
Kahain Ayodhyaadaasa Aasa Tumhaarii Jaani Sakala Dukha Harahu Hamaari

Doha
Nita Nema Uthi Praatahhii Paatha Karo Chaaliisa
Tuma Merii Manakaamanaa Puurna Karo Jagadiisha


Read More......

UMA MAHESWARA STOTRAM

Comments (2) |

Nama Sivabhyam Nava Youvanabhyam Paraspara slishta Vapurtharabhyam
Nagendra Kanya vrusha Kethabhyam Namo Nama Sankara Parvatheebhyam

Nama Shivaabhyam sarasothsavabhyam Namaskruthabheeshta vara prathabhyam
Narayanenarchitha padukabhyam Namo Nama Sankara Parvatheebhyam

Nama Shivaabhyam vrusha vahanabhyam Virinchi vishnveendra su poojithaabhyam
Vibhoothi pattera vilepanaabhyam Namo Nama Sankara Parvatheebhyam

Nama Shivaabhyam Jagadeeswarabhyam Jagat pathibhyabhyam Jaya vigrahabhyam
Jambhari mukhyair abhi vandidabhyam Namo Nama Sankara Parvatheebhyam

Namashivaabhyam paramoushadabhyam Panchakshari panjara ranjithabhyam
Prapancha srushti sthithi samhruthibhyam Namo Nama Sankara Parvatheebhyam

Namashivaabhyam Athi sundarabhyam Athyanthamasaktha hrudambujabhyam
Asesha lokaika hithamkarabhyam Namo Nama Sankara Parvatheebhyam


Read More......

VISWANATHA ASHTAKAM

Comments (1) |

Ganga Tharanga Ramaneeya Jata Kalapam
Gowri Niranthara Vibhooshitha Vama Bhagam
Narayana Priya Mananga Madapaharam
Varanasi Pura Pathim Bhajhe Viswanatham 1
Vachamagocharamanekaguna Swaroopam
Vageesa Vishnu Sura Sevitha Pada Padmam
Vamena Vigraha Varena Kalathravantham
Varanasi Pura Pathim Bhajhe Viswanatham 2
Bhoothadhipam Bhujaga Bhooshana Bhooshithangam
Vygrajinambaradharam Jatilam Trinethram
Pasungusa Bhaya Vara Pradha Soola Panim
Varanasi Pura Pathim Bhajhe Viswanatham 3
Seethamsu Shobitha Kireeta Virajamanam
Balekshananila Visoshitha Pancha Banam
Nagadhiparachitha Basaura Karma Pooram
Varanasi Pura Pathim Bhajhe Viswanatham 4
Panchananam Durutha Matha Mathangajanaam
Naganthagam Danuja Pungava Pannaganam
Davanalam Marana Soka Jarataveenam
Varanasi Pura Pathim Bhajhe Viswanatham 5
Thejomayam Suguna Nirgunamadweetheeyam
Anandakandamaparajithamaprameyam
Nagathmakam Sakala Nishkalamathma Roopam
Varanasi Pura Pathim Bhajhe Viswanatham 6
Aasam Vihaya Parihruthya Parasya Nindam
Pape Rathim Cha Sunivarya Mana Samadhou
Aadhaya Hruth Kamala Madhya Gatham Paresam
Varanasi Pura Pathim Bhajhe Viswanatham 7
Ragadhi Dosha Rahitham Sujananuraga
Vairagya Santhi Nilayam Girija Sahayam
Madhurya Dhairya Subhagam Garalabhi Ramam
Varanasi Pura Pathim Bhajhe Viswanatham 8


Read More......

KALABHAIRAVA ASHTAKAM

Comments (0) |

Deva Raja Sevya Mana Pavangri Pankajam
Vyala Yagna Suthra Mindu Shekaram Krupakaram
Naradadhi Yogi Vrundha Vandhitham Digambaram
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhajee 1

Bhanu Koti Bhaswaram Bhavabdhi Tharakam Param
Neelakanda Meepsidartha Dayakam Trilochanam
Kalakala Mambujaksha Maksha Soola Maksharam
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhajee 2

Soola Tanga Pasa Danda Pani Madhi Karanam
Syama Kaya Madhi Devamaksharam Niramayam
Bheema Vikramam Prabhum Vichithra Thandava Priyam
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhajee 3

Bhukthi Mukthi Dayakam Prasashtha Charu Vigraham
Bhaktha Vatsalam Shivam* Samastha Loka Vigraham
Vinikwanan Manogna Hema Kinkini Lasath Kateem
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhajee 4

Dharma Sethu Palakam Thwa Dharma Marga Nasakam
Karma Pasa Mochakam Susharma Dayakam Vibhum
Swarna Varna Sesha Pasa Shobithanga Mandalam
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhajee 5

Rathna Padukha Prabhabhirama Padayugmakam
Nithyamadwidheeyamishta Daivatham Niranjanam
Mrutyu Darpa Nasanam Karaladamshtra Mokshanam
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhajee 6

Attahasa Binna Padma Janda Kosa Santhatheem
Drushti Pada Nashta Papa Jala Mugra Sasanam
Ashtasidhi Dayakam Kapala Malikadaram
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhajee 7

Bhootha Sanga Nayakam Vishala Keerthi Dayakam
Kasi Vasa Loka Punya Papa Shodhakam Vibum
Neethi Marga Kovidham Purathanam Jagatpathim
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhajee 8


Read More......

ADITYA HRUDAYAM

Comments (0) |

                 Click here for video of ADITYA HRUDAYAM
ADITYA HRUDAYAM

Thatho yudha parisrantham samare chinthaya sthitham
Ravanam chagratho drushtwa yudhaya samupasthitham 1


Daivathischa samagamya drushtu mabhya gatho ranam
Upagamyabraveed ramam Agasthyo Bhagawan rishi 2


Rama rama maha baho srunu guhyam sanathanam
Yena sarvaanareen vatsa samare vijayishyasi 3


Adithya hrudayam punyam sarva sathru vinasanam
Jayavaham japen nithyam akshayyam paramam shubham 4


Sarva mangala mangalyam sarva papa pranasanam
Chinthasoka prasamanam ayur vardhanamuthamam 5


Rasmi mantham samudhyantham devasura namaskrutham
Poojayaswa vivaswantham bhaskaram bhuvaneshwaram 6


Sarva devathmako hyesha tejaswai rasmi bhavana
Esha devasura ganan lokan pathi gabasthibhi 7


Esha brahma cha Vishnuscha Shiva skanda prajapathi
Mahendro dhandha kalo yama somo hyapam pathi 8


Pitharo vasava sadhya hyaswinou marutho manu
Vayur vahni praja prana ruthu hartha prabhakara 9


Adithya savitha soorya khaga poosha gabasthiman
Suvarna sadrusa bhanu hiranya retha divakara 10


Haridaswa sahasrarchi saptha sapthir mareechiman
Thimironmadhana shambhu thwashtwa marthanda amsuman 11


Hiranya garbha shisira thapano bhaskaro ravi
Agni garbha adithe puthra sanka shisira nasana 12


Vyomanadha sthamobhedi rig yajur sama paraga
Ghana vrushtirapam mithro vindhya veedhi plavangama 13


Aathapee mandali mruthyu pingala sarva thapana
Kavir viswo maha thejaa raktha sarvodbhava 14


Nakshtra gruha tharanam adhipo viswa bhaavana
Thejasam aphi thejaswi dwadasathman namosththe 15


Nama poorvaya giraye paschimaya draye nama
Jyothirgananam pathaye dhinadhipathaye nama 16


Jayaya jaya bhadraya haryaswaya namo nama
Namo nama sahasramso Adithyaya namo nama 17


Nama ugraya veeraya sarangaya namo nama
Nama padma prabhodaya marthandaya namo nama 18


Brhamesanachuthesaya sooryadhithya varchase
Bhaswathe sarva bhakshaya roudraya vapushe nama 19


Thmognaya himagnaya sathrugnaya amithathmane
Kruthagnagnaya devaya jyothisham pathaye nama 20


Taptha chamikarabhaya vahnaye viswa karmane
Namasthomabhinignaya ruchaye loka sakshine 21


Naasa yatyesha vai bhootham tadeva srujathi prabha
Payathyesha thapathyesha varshatyesha gabhasthibhi 22


Yesha suptheshu jagarthi bhootheshu parinishtitha
Yesha evagnihothram cha phalam chaivagnihothrinam 23


Vedascha kradavaschaiva krathoonam phalameva cha
Yani kruthyani lokeshu sarva yesha ravi prabhu 24


Yena mapathsu kruchreshu kanthareshu bhayeshu cha
Keerthayan Purusha kaschin aavaseedhathi raghava 25


Poojaswaikegro deva devam jagat pathim
Ethath trigunitham japthwa yudeshu vijayishyasi 26


Asmin kshane maha baaho ravanam thwam vadhishyasi
Evamukthwaa agasthyo jagam yada gatham 27


Edath sruthwa maha theja nashta shoka abhavath thada
Dharayamasa supreetho raghava prayathathmavaan 28


Adhithya prekshya japthwa thu param harsha mavapthavan
Thrirachamya suchir bhoothwa dhanuradhaaya veeryavaan 29


Ravanam preshya hrushtathma yudhaya samupagamath
Sarva yathnena mahatha vadhe thasya drutho bhavath 30


Adharavira vadha nireekshya ramam
Mudhithamana paramam prahrushyamana
Nisicharapathi samkshyam vidhithwa
Sura gana Madhya gatho vachasthwarethi 31


Read More......

SURYA ASTHAKAM

Comments (0) |

               
                     Click here for the video SURYA ASTHAKAMSURYA ASTHAKAM

Aadhi Deva Namasthubhyam Praseedha mama Bhaaskaram
Dhivaakara Namasthubhyam Prabhaakara Namosthuthe 1


Saphthashwa Rathamaaroodam Prachandam Kaschya Maathmajam
SvethaPadma Dharam Devam Tham Sooryam Pranamaam yaham 2


Lohitham Rathamaaroodam Sarvaloha Pithamaham
Sarva Paapa Haram Devam Tham Sooryam Pranamaam yaham 3


Thraigunyancha Mahaasooram Brahma Vishnu Maheswaram
Mahaa Paapa Haram Devam Tham Sooryam Pranamaam yaham 4


Brahmmitham Thejah Punyancha Vaayu Raagaachame evacha
Prachandam Sarva Lokaanaam Tham Sooryam Pranamaam yaham 5


Bandhooka Pushpasam Kaasam Haara Kundala Bhooshidham
Eekachakra Dharam Devam Tham Sooryam Pranamaam yaham 6


Tham Sooryam Jagath Karthaaram Mahaa Thejah Pratheevanam
Mahaa Paapa Haram Devam Tham Sooryam Pranamaam yaham 7


Tham Sooryam Jagathaam Naatham Jnana Vignana Mokshadham
Mahaa Paapa Haram Devam Tham Sooryam Pranamaam yaham 8


Read More......

TULASI ASHTOTHRAM

Comments (2) |

1.Om Sri Tulasyai Namah
2.Om Nandinyai Namah
3.Om Devyai Namah
4.Om Shikhinyai Namah
5.Om Dharinyai Namah
6.Om Dhatryai Namah
7.Om Savitryai Namah
8.Om Satyasandhayai Namah
9.Om Kalaharinyai Namah
10.Om Gauryai Namah
11.Om Devagiitayai Namah
12.Om Draviiyasyai Namah
13.Om Padminyai Namah
14.Om Siitayai Namah
15.Om Rukminyai Namah
16.Om Priyabhuushanayai Namah
17.Om Shreyasyai Namah
18.Om Shriimatyai Namah
19.Om Manyayai Namah
20.Om Gauryai Namah
21.Om Gautamarchitayai Namah
22.Om Tretayai Namah
23.Om Tripathagayai Namah
24.Om Tripadayai Namah
25.Om Traimuurtyai Namah
26.Om Jagatrayayai Namah
27.Om Trasinyai Namah
28.Om Gatrayai Namah
29.Om Gatriyayai Namah
30.Om Garbhavarinyai Namah
31.Om Shobhanayai Namah
32.Om Samayai Namah
33.Om Dviradayai Namah
34.Om Aradyai Namah
35.Om Yagyavidyayai Namah
36.Om Mahavidyayai Namah
37.Om Guhyavidyayai Namah
38.Om Kamaxyai Namah
39.Om Kulayai Namah
40.Om Shriiyai Namah
41.Om Bhuumyai Namah
42.Om Bhavitryai Namah
43.Om Savitryai Namah
44.Om Saravedavidamvarayai Namah
45.Om Shankhinyai Namah
46.Om Chakrinyai Namah
47.Om Charinyai Namah
48.Om Chapalexanayai Namah
49.Om Piitambarayai Namah
50.Om Prota Somayai Namah
51.Om Saurasayai Namah
52.Om Axinyai Namah
53.Om Ambayai Namah
54.Om Sarasvatyai Namah
55.Om Samshrayayai Namah
56.Om Sarva Devatyai Namah
57.Om Vishvashrayayai Namah
58.Om Sugandhinyai Namah
59.Om Suvasanayai Namah
60.Om Varadayai Namah
61.Om Sushronyai Namah
62.Om Chandrabhagayai Namah
63.Om Yamunaapriyayai Namah
64.Om Kaveryai Namah
65.Om Manikarnikayai Namah
66.Om Archinyai Namah
67.Om Sthayinyai Namah
68.Om Danapradayai Namah
69.Om Dhanavatyai Namah
70.Om Sochyamanasayai Namah
71.Om Shuchinyai Namah
72.Om Shreyasyai Namah
73.Om Priitichintexanyai Namah
74.Om Vibhuutyai Namah
75.Om Aakrityai Namah
76.Om Aavirbhuutyai Namah
77.Om Prabhavinyai Namah
78.Om Gandhinyai Namah
79.Om Svarginyai Namah
80.Om Gadayai Namah
81.Om Vedyayai Namah
82.Om Prabhayai Namah
83.Om Sarasyai Namah
84.Om Sarasivasayai Namah
85.Om Sarasvatyai Namah
86.Om Sharavatyai Namah
87.Om Rasinyai Namah
88.Om Kalinyai Namah
89.Om Shreyovatyai Namah
90.Om Yamayai Namah
91.Om Brahmapriyayai Namah
92.Om Shyamasundarayai Namah
93.Om Ratnaruupinyai Namah
94.Om Shamanidhinyai Namah
95.Om Shatanandayai Namah
96.Om Shatadyutaye Namah
97.Om Shitikanthayai Namah
98.Om Prayayai Namah
99.Om Dhatryai Namah
100.Om Sri Vrindavanyai Namah
101.Om Krishnayai Namah
102.Om Bhaktavatsalayai Namah
103.Om Gopikakriidayai Namah
104.Om Harayai Namah
105.Om Amritaruupinyai Namah
106.Om Bhuumyai Namah
107.Om Sri Krishnakantayai Namah
108.Om Sri Tulasyai Namah


Read More......

SHIRDI SAI CHALISA

Comments (0) |

Pehle Sai ke charno mein, apna sheesh nivauo maiy,
Kaise Shirdi Sai aaye, saara haal sunau maiy 1

Kaun hai mata, pita kaun hai, yeh na kisi ne bhi jaana,
Kaha janam Sai ne dhara, prashan paheli raha bana 2

Koee kahe Ayodhya ke, yeh Ramchandra bhagvan hain,
Koee kehta Saibaba, pavan putra Hanuman hain 3

Koee kehta mangal murti, Shri Gajanan hain Sai,
Koee kehta Gokul-Mohan Devki Nandan hain Sai 4

Shanker samajh bhakt kaee to, baba ko bhajhte rahte,
Koee kahe avtar datt ka, pooja Sai ki karte 5

Kuch bhi mano unko tum, pur sai hain sachche bhagvan,
Bade dayalu deen-bandhu, kitno ko diya jivan-daan 6

Kaee varsh pehle ki ghatna, tumhe sunaunga mein baat,
Keesy bhagyashaali ki Shirdi mein aaee thi barat 7

Aaya saath usi ke tha, baalak aik bahut sunder,
Aaya aaker vahin bus gaya, paavan Shirdi kiya nagar 8

Kaee dino tak raha bhatakta, bhiksha maangi usne dar dar,
Aur dikhaee aisee leela, jug mein jo ho gaee amar 9

Jaise-jaise umar badi, badti hee vaisy gaee shaan,
Ghar ghar hone laga nagar mein, Sai baba kaa gungaan 10

Digdigant mein laga goonjane, phir to Saiji ka naam,
Deen-dhukhi ki raksha karna, yahi raha baba ka kaam 11

Baba ke charno mein ja kar, jo kehta mein hoo nirdhan,
Daya usee par hoti unkee, khul jaate dhukh ke bandhan 12

Kabhi kisee ne maangi bhiksha, do baba mujhko suntaan,
Aivom astoo tub kaihkar Sai de te thay usko vardaan 13

Swayam dhukhi baba ho jaate, deen-dukhijan ka lukh haal,
Anteh: karan bhi Sai ka, sagar jaisa raha vishal 14

Bhakt ek madrasi aaya, ghar ka bahut bada dhanvaan,
Maal khajana behadh uskaa, keval nahi rahi suntaan 15

Laga manane Sainath ko, baba mujh per daya karo,
Junjha se junkrit naiya ko, tum hee mairee par karo 16

Kuldeepak ke bina andhera, chchaya hua ghar mein mere,
Isee liye aaya hoon baba, hokar sharnagat tere 17

Kuldeepak ke abhav mein, vyarth hai daulat ki maya,
Aaj bhikhari ban kar baba, sharan tumhari mein aaya, 18

De de mujhko putra-daan, mein rini rahoonga jivan bhar,
Aur kisi ki aas na mujko, siraf bharosa hai tum per 19

Anunaye-vinaye bahut ki usne, charano mein dhar ke sheesh,
Tub prasana hokar baba ne, diya bhakta ko yeh aashish 20

‘Allah bhala karega tera,' putra janam ho tere ghar,
Kripa rahegi tum per uski, aur tere uss balak per 21

Ab tak nahi kisi ne paya, sai ki kripa ka paar,
Putra ratan de madrasi ko, dhanya kiya uska sansaar 22

Tan-man se jo bhaje usi ka jug mein hota hai uddhar,
Sanch ko aanch nahi haiy koee, sada jooth ki hoti haar 23

Mein hoon sada sahare uske, sada rahoonga uska daas,
Sai jaisa prabhu mila haiy, itni ki kum haiy kya aas 24

Mera bhi din tha ik aisa, milti nahi mujhe thi roti,
Tan per kapda duur raha tha, sheish rahi nanhi si langoti, 25

Sarita sammukh hone per bhi mein pyasa ka pyasa tha,
Durdin mera mere ooper, davagani barsata tha 26

Dharti ke atirikt jagat mein, mera kuch avalumbh na tha,
Bana bhikhari maiy duniya mein, dar dar thokar khata tha 27

Aise mein ik mitra mila jo, param bhakt Sai ka tha,
Janjalon se mukt, magar iss, jagti mein veh bhi mujh sa tha 28

Baba ke darshan ke khatir, mil dono ne kiya vichaar,
Sai jaise daya murti ke darshan ko ho gaiye taiyar 29

Paavan Shirdi nagari mein ja kar, dhekhi matvaali murti,
Dhanya janam ho gaya ki humne jab dhekhi Sai ki surti 30

Jabse kiye hai darshan humne, dukh sara kaphur ho gaya,
Sankat saare mite aur vipdaon ka ant ho gaya 31

Maan aur sammaan mila, bhiksha mein humko baba se,
Prati bambit ho uthe jagat mein, hum Sai ki abha se 32

Baba ne sammaan diya haiy, maan diya is jivan mein,
Iska hee sambal le mein, hasta jaunga jivan mein 33

Sai ki leela ka mere, mun par aisa assar hua,
Lagta, jagti ke kan-kan mein, jaise ho veh bhara hua 34

'Kashiram' baba ka bhakt, iss Shirdi mein rehta tha,
Maiy Sai ka Sai mera, veh duniya se kehta tha 35

Seekar svayam vastra bechta, gram nagar bazaro mein,
Jhankrit uski hridh-tantri thi, Sai ki jhankaron se 36

Stabdh nisha thi, thay soye, rajni aanchal me chand sitare,
Nahi soojhta raha hath ka, hath timiri ke mare 37

Vastra bech kar lote raha tha, hai! Haath se 'kaashi',
Vichitr bada sanyoga ki uss din aata tha veh akaki 38

Gher raah mein khare ho gaye, usse kutil, anyaayi,
Maaro kaato looto iski, hee dhvani pari sunaee 39

Loot peet kar usse vahan se, kutil gaye champat ho,
Aaghaton se marmahat ho, usne di thi sangya kho 40

Bahut der tak para raha veh, vahin usi halat mein,
Jaane kab kuch hosh ho utha, usko kisi palak mein 41

Anjane hee uske muh se, nikal para tha Sai,
Jiski prati dhvani Shirdi mein, baba ko parri sunai 42

Shubdh utha ho manas unka, baba gaye vikal ho,
Lagta jaise ghatna sari, ghati unhi ke sunmukh ho 43

Unmadi se idhar udhar tab, baba lage bhatakne,
Sunmukh chizein jo bhi aiee, unkoo lage patkne 44

Aur dhadhakte angaro mein, baba ne kar dala,
Huye sashankit sabhi vaha, lakh tandav nritya nirala 45

Samajh gaye sab log ki koi, bhakt para sankat mein,
Shubit khare thai sabhi vaha par, pare huye vismaiye mein 46

Usse bachane ke hi khatir, baba aaj vikal hai,
Uski hi piraa se pirit, unka ant sthal hai 47

Itne me hi vidhi ne apni, vichitrata dhikhlayi,
Lukh kar jisko janta ko, shradha sarita lehrayee 48

Lekar sanghya heen bhakt ko, gaari ek vaha aayee,
Sunmukh apne dekh bhakt ko, Sai ki aankhe bhar aayee 49

Shant, dheer, gambhir sindhu sa, baba ka anthsthal,
Aaj na jane kyon reh-rehkar, ho jaata tha chanchal 50

Aaj daya ki murti svayum tha bana hua upchaari,
Aur bhakt ke liye aaj tha, dev bana prati haari 51

Aaj bhakti ki vishum pariksha mein, safal hua tha Kaashi,
Uske hee darshan ki khatir, thai umre nagar-nivasi 52

Jab bhi aur jahan bhi koyee, bhakt pare sankat mein,
Uski raksha karne baba jate hai pulbhur mein 53

Yug yug ka hai satya yeh, nahi koi nayee kahani,
Aapat grast bhakt jab hota, jate khudh antar yami 54

Bhedh bhaav se pare pujari manavta ke thai sai,
Jitne pyare Hindu-Muslim uutne hi Sikh Isai 55

Bhed bhaav mandir masjid ka tor phor baba ne dala,
Ram rahim sabhi unke thai, Krishan Karim Allah Tala 56

Ghante ki pratidhvani se gunja, masjid ka kona kona,
Mile paraspar Hindu Muslim, pyar bada din din doona 57

Chamatkar tha kitna sundar, parichaye iss kaya ne dee,
Aur neem karvahat mein bhi mithaas baba ne bhar dee 58

Sabko sneha diya Sai ne, sabko suntul pyar kiya,
Jo kuch jisne bhi chaha, baba ne usko vahi diya 59

Aise snehsheel bhajan ka, naam sada jo japa kare,
Parvat jaisa dhukh na kyoon ho, palbhar mein veh door tare 60

Sai jaisa daata humne, aare nahi dekha koi,
Jiske keval darshan se hee, saari vipda door gayee 61

Tan mein Sai, man mein Sai, Sai bhajha karo,
Apne tan ki sudh budh khokur, sudh uski tum kiya karo 62

Jab tu apni sudh tajkur, baba ki sudh kiya karega,
Aur raat din baba, baba, baba hi tu rata karega 63

To baba ko aare! vivash ho, sudh teri leni hee hogi,
Teri har icha baba ko, puree hee karni hogi 64

Jungal jungal bhatak na pagal, aur dhundne baba ko,
Ek jagah keval Shirdi mein, tu paiga baba ko 65

Dhanya jagat mein prani hai veh, jisne baba ko paya,
Dukh mein sukh mein prahar aath ho, sai ka hee gune gaya 66

Gire sankat ke parvat, chahe bijli hi toot pare,
Sai ka le naam sada tum, sunmukh sub ke raho arre 67

Iss budhe ki sunn karamat, tum ho jaoge hairaan,
Dang reh sunkar jisko, jane kitne chatur sujaan 68

Ek baar Shirdi mein sadhu dhongi tha koi aaya,
Bholi bhali nagar nivasi janta ko tha bharmaya 69

Jari, butiyan unhe dhikha kar, karne laga vaha bhashan,
Kehne laga sunno shrotagan, ghar mera hai vrindavan 70

Aushadhi mere paas ek hai, aur ajab iss mein shakti,
Iske sevan karne se hi, ho jaati dukh se mukti 71

Aggar mukta hona chaho tum, sankat se bimari se,
To hai mera numra nivaidan, har nar se har nari se, 72

Lo kharid tum isko, sevan vidhiyan hai nyari,
Yadyapi tuch vastu hai yeh, gun uske hai atisheh bhari 73

Jo hai suntaan heen yeh yadi, meri aushdhi ko khaye,
Putra ratan ho parapat, aare aur veh mooh manga phal paye 74

Aushadh meri jo na kharide, jeevan bhar pachtayega,
Mujh jaisa prani shayad hi, aare yaha aa payega 75

Duniya do din ka mela hai, mauj shaunk tum bhi kar lo,
Gar is se milta hai, sub kuch, tum bhi isko le lo 76

Hairani barti janta ki, lakh iski kaarastaani,
Pramudit veh bhi man hi man tha, lakh logo ki nadani 77

Khabar suna ne baba ko yeh, gaya daud kar sevak ek,
Sun kar bhukuti tani aur, vismaran ho gaya sabhi vivek 78

Hukum diya sevak ko, satvar pakar dusht ko lao,
Ya Shirdi ki seema se, kapti ko duur bhagao 79

Mere rehte bholi bhali, shirdi ki janta ko,
Kaun neech aisa jo, sahas karta hai chalne ko 80

Pulbhur mai hi aise dhongi, kapti neech lootere ko,
Maha naash ke maha gart mein, phahuncha doon jivan bhar ko 81

Tanik mila aabhaas madari, krur kutil anyayi ko,
Kaal nachta hai ab sir par, gussa aaya Sai ko 82

Pal bhar mein sab khel bandh kar, bhaga sir par rakh kar pairr,
Socha tha sabh hi ab, bhagvan nahi hai ab khair 83

Such hai Sai jaisa daani, mil na sakega jag mein,
Ansh iish ka Sai baba, unhe na kuch bhi mushkil jag mein 84

Sneh, sheel, sojanya, aadi ka abhushan dharan kar,
Badta iss duniya mein jo bhi, manav sevaye path par 85

Vahi jeet leta hai jagti, ke jan jan ka anthsthal,
Uski ek udasi hi jag ko kar deti hai vrihal 86

Jab jab jug mein bhar paap ka bar bar ho jaata hai,
Usse mita ne ke hi khatir, avtari ho aata hai 87

Paap aur anyaya sabhi kuch, iss jagti ka har ke,
Duur bhaga deta duniya ke danav ko shan bhar mein 88

Sneh sudha ki dhar barasne, lagti hai duniya mein,
Gale paraspar milne lagte, jan jan hai aapas mein 89

Aisse hee avtari Sai, mrityulok mein aakar,
Samta ka yeh paath paraya, sabko apna aap mitakar 90

Naam dwarka masjid ka , rakha Shirdi ne,
Haap taap, suntaap mitaya, jo kuch aaya Sai ne 91

Sada yaad mein mast ram ki, baithe rehte thai Sai,
Peher aath hee naam ram ka, bhajte rehte thai Sai 92

Sookhee rookhee tazi baasi, chahe ya hovai pakvaan,
Sada pyar ke bhooke Sai ke, khatir thai sabhi samaan 93

Sneh aur shradha se apni, jan jo kuch de jaate thay,
Bade chaav se uss bhojan ko, baba paavan karte thay 94

Kabhi kabhi man behlane ko, baba baag mein jate thay,
Pramudit man nirukh prakrati, chatta ko veh hote thay 95

Rang-birange pushp baag ke manam manam hil dul karke,
Beehar birane man mein bhi sneh salil bhar jate thai 96

Aise su-madhur bela mein bhi, dukh aafat bipda kai maare,
Apne man ki vyatha sunane, jan rehte baba ko ghere 97

Sunkar jinki karun katha ko, nayan kamal bhar aate thay,
De vibhuti har vyatha, shanti, unke uur mein bhar dete thay 98

Jaane kya adhbut, shakti, uuss vibhuti mein hoti thi,
Jo dharan karke mastak par, dukh saara har leti thi 99

Dhanya manuj veh sakshaat darshan, jo baba Sai ke paye,
Dhanya kamal kar unke jinse, charan kamal veh parsai 100

Kaash nirbhaiy tumko bhi, saakshat Sai mil jaata,
Varshon se ujra chaman apna, phir se aaj khil-jata 101

Gar pakar mein charan shri ke, nahi chorta umar bhar,
Mana leta mein jaroor unko gar rooth te Sai mujh par 102


Read More......