spoon

Sri Chandrasekhar Saraswathi Swamiji

Comments (0) | Friday, May 13, 2011


Read More......

Srihari Ashtakam or Srihari Stotram

Comments (0) |

Jagajjalapalam Kachad Kanda Malam Sarahandraphalam Mahadaithyakalam
Nabho Neelakayam Duravaramayam Supadmasahayam Bajeeham Bajeeham 1

Sadambhodhi Vasam Galathpushpahasam Jagatsannivasam Sathadhithyabhasam
Gadhachakra Sastramlasad Peetha Vasthram Hasacharu Vaktram Bajeeham Bajeeham 2

Ramakantaharam Sruthivrathasaram Jalantharviharam Dharabharaharam
Chidanandaroopam Manogna Swaroopam Druthaneka Roopam Bajeeham Bajeeham 3

Jarajanma Heenam Parananda Peetham Samadana Leenam Sadaivanaveetham
Jagajjanma Hethum Suraneeka Kethum Trilokaika Sethum Bajeeham Bajeeham 4

Kruthamnayaganam Khagadhisayanam Vimukthernidhanam Hararadhimanam
Swabakthanukoolam Jagadvrukshamoolam Nirastharthasoolam Bajeeham Bajeeham 5

Samasthamaresam Dwirephabha Klesam Jagat Bimba Lesam Hrudakasa Desam
Sada Divya Deham Vimukthakhileham Suvaikuntageham Bajeeham Bajeeham 6

Suralibalishtam Trilokivarishtam Gurannangarishtam Swaroopaikanishtam
Sadyudhadheeram Mahaveeraveeram Bhambhoditheeram Bajeeham Bajeeham 7

Ramavamabhagam Thalanagna Nagam Kruthadeethayagam Gatharagaragam
Muneendrai Sugeetham Surai Sapareeham Ganougairaathetham Bajeeham Bajeeham 8Read More......

Meenakshi Stotram - Removes all worries

Comments (4) |Meenakshi Stotram - Lyrics
Udyath Bhanu Sahasra Koti Sadrusam Keyura Harojjvalam
Bimboshtim Smitha Danthapankthi Ruchiram Peetambaralankruthamh
Vishnu Brahma Surendra Sevitha Pathaam Thathwa Swaroopam Shivaam
Meenakshmi Pranathosmi Santhathamaham Karunya Vara Nithim

Mukthahara Lasath Kireeda Ruchiram Poornendu Vakthra Prabhaam
Sinchannupura Kinkini Manidaram Padmaprabha Basuram
Sarvabeeshta Bala Pradham Giri Sutham Vani Rama Sevitham
Meenakshmi Pranathosmi Santhathamaham Karunya Vara Nithim

Sri Vidhyaam Shiva Vama Bhaga Nilayam Hreenkara Mantrojwalam
Sri Chakrangitha Bindu Madhya Vasathim Srimath Sabha Nayakeem
Srimath Shanmuga Vignaraja Jananim Sriman Jagan Mohinim
Meenakshmi Pranathosmi Santhathamaham Karunya Vara Nithim

Srimath Sundara Nayakim Bhayaa Haram Jnana Pradhaam Nirmalaam
Syamabham Kalasanarchitha Padam Narayanasyaanujam
Veena Venu Mrudanga Vadhya Rasikam Nana Vidham Ambikam
Meenakshmi Pranathosmi Santhathamaham Karunya Vara Nithim

Nana Yogi Muneendra Hrudsu Vasatheem Nanartha Sidhi Pradhaam
Nana Pushpavirajithangri Yugalam Narayanen Architham
Nada Brahma Mayim Parath Para Tharam Nanartha Thathwathmikam
Meenakshmi Pranathosmi Santhathamaham Karunya Vara Nithim


Read More......