spoon

Srihari Ashtakam or Srihari Stotram

0

Category : ,

Jagajjalapalam Kachad Kanda Malam Sarahandraphalam Mahadaithyakalam
Nabho Neelakayam Duravaramayam Supadmasahayam Bajeeham Bajeeham 1

Sadambhodhi Vasam Galathpushpahasam Jagatsannivasam Sathadhithyabhasam
Gadhachakra Sastramlasad Peetha Vasthram Hasacharu Vaktram Bajeeham Bajeeham 2

Ramakantaharam Sruthivrathasaram Jalantharviharam Dharabharaharam
Chidanandaroopam Manogna Swaroopam Druthaneka Roopam Bajeeham Bajeeham 3

Jarajanma Heenam Parananda Peetham Samadana Leenam Sadaivanaveetham
Jagajjanma Hethum Suraneeka Kethum Trilokaika Sethum Bajeeham Bajeeham 4

Kruthamnayaganam Khagadhisayanam Vimukthernidhanam Hararadhimanam
Swabakthanukoolam Jagadvrukshamoolam Nirastharthasoolam Bajeeham Bajeeham 5

Samasthamaresam Dwirephabha Klesam Jagat Bimba Lesam Hrudakasa Desam
Sada Divya Deham Vimukthakhileham Suvaikuntageham Bajeeham Bajeeham 6

Suralibalishtam Trilokivarishtam Gurannangarishtam Swaroopaikanishtam
Sadyudhadheeram Mahaveeraveeram Bhambhoditheeram Bajeeham Bajeeham 7

Ramavamabhagam Thalanagna Nagam Kruthadeethayagam Gatharagaragam
Muneendrai Sugeetham Surai Sapareeham Ganougairaathetham Bajeeham Bajeeham 8


0 comments:

Post a Comment